Væskeresuscitering kan være skadelig i fattige land

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1536

  I denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 16/2011 har det falt ut en setning. Vi beklager dette. Artikkelen er korrekt i nettversjonen. Her gjengis den riktige passasjen:

  En randomisert, kontrollert studie med 3 141 barn (i alderen 60 dager-12 år) i Uganda, Kenya og Tanzania (1) var designet for å sammenlikne fysiologisk saltvann og albumin til væskeresuscitering (20 – 40 ml/kg over 1 t) hos barn med feber, påvirket bevissthet og/eller respirasjonsbesvær samt tegn på nedsatt perfusjon (definert ved kapillær refylling > 3 sek, kalde underekstremiteter eller alvorlig takykardi). Det var ingen forskjell i dødelighet – av de 1 050 barna som fikk albumin, døde 111 innen 48 timer (10,6 %) og av de 1 047 som fikk saltvann, døde 110 (10,5 %). Derimot døde kun 76 av 1 044 barn (7,3 %) innen 48 timer i kontrollgruppen, som ikke fikk væskestøt. Alle fikk væske etter basalbehov og standard infeksjonsbehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media