Kristoffer Brodwall

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristoffer Brodwall

Kristoffer Brodwall
30.04.2021
Tiltak for økt endeekspiratorisk trykk ga ingen effekt ved gjenoppliving av nyfødte i Tanzania. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB På verdensbasis dør hvert år rundt 700 000 nyfødte pga...
Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg, Kristoffer Brodwall
22.02.2021
A child of late preschool age was brought to the hospital due to unexplained changes in his behaviour. The symptoms proved to be temporary, and several possible differential diagnoses were considered...
Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg, Kristoffer Brodwall
22.02.2021
Et barn i sen barnehagealder ble brakt til sykehus grunnet uforklarlig endret adferd. Symptomene var forbigående, og flere mulige differensialdiagnoser ble vurdert. Endelig diagnose ble først...
Kristoffer Brodwall
30.10.2020
Sinktilskudd anbefales til barn med akutt diaré i fattige land, men effekten er like god med en lavere dose enn tidligere anbefalt. Illustrasjonsfoto: Shigemitsu Takahasi / Alamy Stock Photo På...
Kristoffer Brodwall
22.10.2020
Barns lengdevekst er dårligere jo høyere over havet de bor, helt fra fødselen av. Illustrasjonsfoto: hadynyah/iStock Andelen barn med sviktende lengdevekst (engelsk: stunting) brukes bl.a. for å...
Kristoffer Brodwall
12.10.2020
Legemiddelet hydroksyurea er trygt og effektivt for barn med sigdcellesykdom, men mange bør få høyere dose enn det praksis har vært hittil. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB scanpix Ved...
Kristoffer Brodwall
24.06.2020
Måling av brystomkrets, overarmsomkrets og fotlengde kan brukes til å anslå lav fødselsvekt og prematuritet i ressursfattige områder av verden. Illustrasjonsfoto: Bill Oxford / iStock...
Kristoffer Brodwall, Ketil Størdal
15.06.2020
Sykdommen covid-19 rammer i liten grad barn og ungdom. Men de kan bli ofre for at tiltak som skal bremse pandemien, fører til sviktende vaksinering, sult og mangel på helsetjenester. Alvorlig forløp...
Kristoffer Brodwall
22.05.2020
Etter at mødre i Nigeria fikk informasjon om tegn på og farer ved gulsott hos nyfødte, sank forekomsten av kjerneikterus betydelig. Illustrasjonsfoto: Redux / NTB scanpix I Norge og andre...
Kristoffer Brodwall
13.04.2020
En ny vaksine mot denguefeber ser ut til å være mer effektiv enn den som brukes i dag. Illustrasjon: smuay/iStock Denguefeber kan i milde tilfeller være asymptomatisk, men kan i alvorlige tilfeller...
Kristoffer Brodwall
21.02.2020
Nasjonale program med medikamentell massebehandling reduserer forekomsten av schistosomiasis. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Schistosoma er en slekt parasitter som kan sette seg i...
Kristoffer Brodwall
15.01.2020
Overlevelsen for premature nyfødte i fattige land kan bedres betydelig ved å lære opp mødrene til å gi omsorg med hudkontakt og amming. Illustrasjon: Cavan Images / Alamy Stock Photo Ved den såkalte...
Kristoffer Brodwall
18.11.2019
En hurtigtest for sigdcellesykdom hos nyfødte er et godt alternativ til ordinær screening i lavinntektsland. Normale erytrocytter (røde skiver) og erytrocytter påvirket av sigdcelleanemi (...
Kristoffer Brodwall
28.10.2019
Sykdommen midtøstluftveissyndrom – ofte forkortet MERS – har høy dødelighet. En vaksine er under utprøving. Overføringsveien fra dyr til mennesker er ikke helt forstått, men dromedar og kamel er den...
Kristoffer Brodwall
16.09.2019
For å begrense uheldige helseeffekter har WHO et mål om redusert alkoholinntak, men det globale inntaket øker. Illustrasjon: Jan Richter / NTB Scanpix Alkoholinntak er en viktig risikofaktor for...
Kristoffer Brodwall
20.09.2019
Antiretroviral behandling av alle hivpositive uavhengig av CD4-tall reduserer virusmengden, men reduserer ikke forekomsten av nye hivsmittede personer. En helsearbeider teller opp antiretrovirale...
Kristoffer Brodwall
23.08.2019
I Afrika sør for Sahara blir nesten hvert fjerde barn under fem år med ikke-blodig diaré behandlet med antibiotika. Illustrasjonsfoto: Riccardo Lennart Niels Mayer / iStock Diarésykdommer rammer...
Kristoffer Brodwall
21.06.2019
Aktiv smitteoppsporing blant husstandsmedlemmer av tuberkulosepasienter er nyttig. Dette viser en ny studie fra Peru. CT av lungene (mørkegrønt) til pasient med tuberkulose. Berørte områder i rødt...
Kristoffer Brodwall
21.05.2019
Forekomsten av alvorlig medfødt hjertefeil i Japan økte med 14 % etter ødeleggelsen av atomkraftverket i Fukushima i 2011. Fukushima Daiichi-kjernekraftverket i Okuma etter jordskjelvet og tsunamien...
Kristoffer Brodwall
28.11.2018
Bruken av keisersnitt øker. I noen land burde flere fødende fått keisersnitt, men i enda flere land får nok for mange kvinner utført keisersnitt. Illustrasjonsfoto: mvaligursky/iStock Keisersnitt kan...