Forsinket diagnose ved tidligere folkesykdom

Dag Gundersen Storla Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1202

Litteraturlisten i denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 12/2011 er falt ut. Vi beklager dette. Feilen er rettet i artikkelens nettutgave.

Anbefalte artikler