Undervurderer kreftpasienters plager

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Obstipasjon, kvalme, depresjon og søvnvansker blant kreftpasienter undervurderes av helsepersonell og nær halvparten av pasientene underbehandles.

  – Symptomene var både vanligere, mer undervurdert og underbehandlet enn vi har trodd. I 10 % av tilfellene underdrev helsepersonell pasientenes plager vesentlig sammenliknet med det pasientene selv rapporterte. 30 – 50 % av pasientene fikk ikke symptomatisk behandling, som avføringsmidler, kvalmestillende midler, antidepressiver eller sovemedisin selv om symptomene var moderate eller alvorlige. Vi har også funnet at underbehandling har sammenheng med tre hovedfaktorer, nemlig at helsepersonell undervurderer symptomet, at pasienten har lav Karnofsky Performance-status eller at opioidbehandling nylig er startet, forteller Eivor Alette Laugsand.

  Hun har undersøkt dette i to europeiske tverrsnittsstudier med nær 3 000 pasienter i hver av studiene. Opioider er førstevalg ved behandling av uttalte smerter hos kreftpasienter, og er en av årsaksfaktorene til mange av symptomene. Utfordringen er at pasienter responderer svært ulikt på opioider. Tidligere forskning har vist at noe av forklaringen på at pasienter trenger ulik opioiddose for å oppnå samme smertelindring, kan skyldes genetisk variasjon, men kun i få studier har man undersøkt sammenhengen mellom genetiske faktorer og de uønskede symptomene. Laugsand fant en sammenheng.

  – Kvalme blant kreftpasienter som får opioider er assosiert med genetiske variasjoner i et serotoninreseptorgen (HTR3B), et acetylkolinreseptorgen (CHRM3) og et gen som koder for et enzym i dopaminomsetningen (COMT). Kanskje kan man i fremtiden bruke genetisk informasjon til å skreddersy symptomlindrende behandling, noe som er spesielt viktig for pasienter med langtkommen kreft, sier Laugsand.

  Disputas

  Eivor Alette Laugsand disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.6. 2011 med avhandlingen Symptoms in patients receiving opioids – for cancer pain – clinical and pharmacogenetic aspects.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media