Hvordan få leger engasjert i kvalitetsforbedring?

Anne Karin Lindahl Om forfatteren
Artikkel

Mangel på tid og kunnskap er viktige faktorer som hindrer leger i å engasjere seg i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

At leger engasjerer seg i kvalitetsforbedringsarbeid, er viktig for at man skal oppnå gode resultater (1). Hva hindrer legene i å delta i dette arbeidet? Ti av de beste sykehusene i USA ble valgt ut til å delta i en kvalitativ studie, der 42 leger, ledere av kvalitetsarbeid og andre ledere ble intervjuet (2). Intervjuene dannet grunnlaget for et sekspunkts rammeverk for å fremme legers engasjement i arbeidet:

  • Engasjert lederskap – at sykehusets ledelse og legene delte oppfatningen om at kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale mål for virksomheten

  • En intensjonsavtale mellom sykehuset og legene der mål for pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid var tydeliggjort

  • Erkjennelsen av at slikt arbeid tar tid og bør kompenseres deretter

  • Økonomisk kompensasjon eller bonusordninger for å oppnå kvalitets- og sikkerhetsmål

  • Data om kvalitet må være tilgjengelig, koblet til muligheten for hjelp i prosessene med å designe og gjennomføre forbedringsprosjekter

  • Merittering og akademisk anerkjennelse for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

De faktorer som hyppigst ble nevnt som hindringer for et godt kvalitetsforbedringsarbeid, var mangel på tid, eksisterende sykehuskultur, legers autonomi og manglende kunnskap om kvalitetsforbedringsmetoder blant legene.

Datamaterialet var lite og generaliserbarheten usikker. Studien viser hvor viktig det er å få legene engasjert i kvalitetsforbedringsarbeid. Det skorter ikke alltid på viljen, men det finnes ofte barrierer i sykehussystemene som hindrer legene å bli mer engasjert i dette arbeidet.

Anbefalte artikler