()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et utvalg amerikanske menn med betydelig overvekt og høy utgangsdødelighet fikk ikke økt overlevelse etter fedmekirurgi. Dette viser en ny studie publisert i JAMA.

  Tidligere studier som har gitt evidens for økt overlevelse etter fedmekirurgi, har i hovedsak inkludert yngre kvinner med lav fedmerelatert utgangsdødelighet. Denne nye studien omfattet derfor 850 fedmeopererte menn med median alder 49,5 år og median BMI 47,4 kg/m2 (1). Nesten en tredel (n = 263) av deltakerne hadde BMI ≥ 50 kg/m². Kontrollgruppen besto av 41 244 overvektige som ikke gjennomgikk fedmekirurgi (median alder 54,7 år, median BMI 42 kg/m²). Mens ukorrigerte analyser viste en mulig effekt av operasjon på dødelighet, forsvant denne effekten med ulike korrigeringer for utvalgsskjevhet. Etter en median oppfølgingstid på 6,7 år var hasardratio for alle typer død i kirurgigruppen 0,83 (95 % KI 0,61 – 1,14).

  – Resultatene er overraskende sett i lys av tidligere studier. Denne studien avviker imidlertid fra disse ved at de fleste pasientene er menn med antatt høy fedmerelatert dødelighet, og mange er ekstremt overvektige. Dette øker risikoen for komplikasjoner. Den perioperative dødeligheten i studien er også høy, sier overlege Tom Mala ved Senter for sykelig overvekt og Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Oslo universitetssykehus, Aker.

  – Svakheter er kortere observasjonsperiode og noe færre pasienter enn i andre studier. Studien er heller ikke randomisert. Funnene må tas til etterretning, og forfatterne peker på metodologiske problemer ved tidligere publikasjoner som man i nye studier bør ta hensyn til, sier Mala.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media