Psykiske vansker hos barn og unge

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Garløv, Ida

  Haavet, Ole Richard

  Psykiske vansker hos barn og unge

  En veileder for fastleger og andre i første linje. 174 s, tab, ill. Stavanger: Hertervig Akademisk, 2010. Pris NOK 290

  ISBN 978-82-8217-017-8

  Psykiske vansker hos barn og unge er et viktig tema for primærhelsetjenesten. Denne utgivelsen er ment som et verktøy i den alminnelige kliniske hverdagen. Forfatterne er fagpersoner med betydelig erfaring på fagfeltet. Haavet er forsker og spesialist i allmennmedisin. Garløv er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har i flere år arbeidet i og med primærhelsetjenesten. I tillegg er boken støttet av en rekke andre fagpersoner som er nevnt i forordet.

  Førsteinntrykket er positivt og overkommelig for helsepersonell som vil oppdatere seg i løpet av få timer. Innholdet er oversiktlig og stikkordregisteret dekkende. Boken har håndbokformat og skal tilpasses Norsk elektronisk legehåndbok (NEL). Den gir god informasjon om fastlegen som samtalepartner for barn og unge, og detaljert informasjon om de vanligste diagnosene. Spørsmålet er om forfatterne ikke er for detaljerte når det gjelder diagnoser, i en bok som i stor grad har korte setninger og stikkordsform. Som oppslagsverk er den ikke omfattende nok til at man kan oppdatere seg på findiagnostikk. Omtale av undergrupper, f.eks. når det gjelder angstlidelser, har etter min vurdering gått på bekostning av annen viktig informasjon. Jeg savner f.eks. utdyping av hvordan symptomer på psykisk lidelse kan avvike mellom ungdom og voksne, og om konsekvenser i hverdagen for unge med psykiske lidelser. Det er skuffende at samhandlingskapitlet handler om henvisning til spesialisthelsetjenesten, uten å ta opp de egentlige utfordringene når det gjelder samhandling. Her savner jeg først og fremst konkret informasjon om mål og metoder for samhandling med skoler og foreldre som ser barn og unge i hverdagen. Det er også naturlig å inkludere psykiatriske ungdomsteam, oppfølgingstjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, psykiatritjenesten i kommunene etc. Når det gjelder forebygging og behandling, etterlyser jeg et kapittel om fysisk aktivitet. Her finnes godt dokumentert effekt. Med kjennskap til lokale tilbud har primærhelsetjenesten en unik mulighet til å veilede unge om trening og aktivitet. Søvnvansker som symptom på, og årsak til, psykiske vansker burde også ha vært et naturlig tema.

  Boken inneholder en rekke skjemaer for vurdering av psykisk helse, men min påstand er at disse i stor grad er overflødige dersom man følger opp det forfatterne skriver om samtaler med unge innledningsvis, og samhandler med andre som har ansvar for denne aldersgruppen. Som oppslagsverk er ringpermformatet godt, med oversiktlig layout. Den mangler likevel noe på struktur. Innledningsvis i hvert kapittel er det f.eks. listet opp punkter det er viktig å kjenne til, men man finner ikke alltid svar i teksten. Det er heller ikke samsvar mellom overskriftene i alle kapitler, noen steder henvises det til litteratur, andres steder til referanser. Innholdet i litteraturlisten kan være vanskelig å velge i en kortfattet veileder. Haavet har selv flere viktige artikler om ungdom, men jeg savner andre forfattere og oversiktsartikler om psykiske vansker, behandling og samhandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media