Ber om en evaluering av tilsynssystemet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen anbefaler at departementet nedsetter et utvalg med bredt mandat for å vurdere tilsynssystemet, ev. som ledd i det pågående pasientsikkerhetsarbeidet.

  Det er nylig gjennomført et arbeid for å vurdere partsrettigheter for pasienter og pårørende. Legeforeningen tar i en høringsuttalelse opp viktige spørsmål som ikke er vurdert i rapporten. I uttalelsen vises det blant annet til at den nye pasientsikkerhetsloven i Sverige innebærer viktige endringer i tilsynssystemet.

  Det er en svakhet ved rapporten at den i liten grad belyser hvilke konsekvenser endringer i tilsynsfunksjonen kan få for arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet. Det er helt avgjørende at effekten av ev. endringer vurderes i lys av målet med ordningen og andre viktige mål for helsetjenester.

  Legeforeningen har nylig utarbeidet en rapport om kvalitet i helsetjenesten og har over lengre tid arbeidet med tilsynssaker og vurderinger av lovgivning for å nå de politiske mål som settes for helsetjenesten. Legeforeningen har nær kontakt med foreningene i de øvrige nordiske land om utviklingen av tilsynssystemet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media