Hanne Ellekjær Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 8/2011 presenterer Halvor Næss og medarbeidere insidenstall for hjerneinfarkt i opptaksområdet for Haukeland universitetssykehus i 2007 – 09 (1). Et hovedbudskap i artikkelen er at den årlige insidensen er lav og under halvparten av insidensen som ble funnet i en befolkningsundersøkelse i Innherredsregionen i 1994 – 96 (2). Insidenstallene er basert på innlagte pasienter ved Haukeland universitetssykehus med diagnosen hjerneinfarkt, og totalinsidensen (råraten) sammenliknes med totalinsidensen (råraten) i Innherredsregionen hvor både innlagte og ikke innlagte pasienter ble registrert.

Skal man jamføre insidenstall i ulike populasjoner, er det aldersjusterte rater eller aldersspesifikke rater som gir en meningsfull sammenlikning. Imidlertid presenterer artikkelen insidensrater i aldersgrupper som ikke lar seg sammenlikne med tidligere studier fra Skandinavia (3). Sammenliknbare alderspesifikke insidensrater ville gitt oss muligheten til blant annet å studere om forskjellen som er observert, skyldes ulik alderssammensetning i de to populasjonene og om insidenstallene avviker like mye i alle aldersgrupper. Det kunne gitt oss viktig informasjon og tilbakemelding på om enkelte pasientgrupper ikke fanges opp og om det er holdepunkter for reelle forskjeller som har betydning for hvordan helsetjenesten skal innrette det forbyggende arbeidet. Slik insidenstallene er presentert, blir det vanskelig å studere årsaken til den regionale forskjellen som fremkommer.

1

Næss H, Waje-Andreassen U, Brøgger J et al. Pasienter med akutt hjerneinfarkt innlagt i slagenhet. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 814-8.

2

Ellekjær H, Holmen J, Indredavik B et al. Epidemiology of stroke in Innherred, Norway, 1994 to 1996. Incidence and 30-day case-fatality. Stroke 1997; 28: 2180 – 4.

3

Ellekjær H, Selmer R. Hjerneslag - like mange rammes, men prognosen er bedre. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 740-3.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler