Å være to skritt foran…

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Thomas, Keri

  Lobo, Ben

  Advance care planning in end of life care

  305 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 30

  ISBN 978-0-19-956163-6

  Denne systematiske og oversiktlige læreboken beskriver hvordan man på ulike måter kan være «to skritt foran» i planlegging av behandling, omsorg og pleie når døden nærmer seg. Hovedbudskapet er god kommunikasjon, og ved å starte en åpen og ærlig dialog tidlig nok, øker mulighetene for å tilrettelegge etter pasientens ønsker.

  Boken er lettlest og fri for kompliserte faguttrykk, og målgruppen er ikke bare leger som arbeider innenfor relevante fagområder som palliativ medisin og sykehjemsmedisin. Her vil alle som arbeider med mennesker i siste livsfase, det være seg ulike helsearbeidere og ledere, samt pårørende ha stor nytte av å sette seg inn i tankegangen som preger denne boken.

  Forfatterne tar for seg ulike aspekter av «advance care planning (ACP)», og det er 24 selvstendige kapitler samlet i fem seksjoner, der over 40 bidragsytere fra store deler av verden med betydelig klinisk og akademisk kompetanse belyser ulike temaer. Blant annet blir hjerte-lunge-redning og annen livsforlengende behandling behørig diskutert.

  Boken starter med en oppsummering av foreliggende kunnskapsgrunnlag, tar oss så gjennom implementeringen av «advance care planning» i Englands strategi for omsorg i livets sluttfase og bringer deretter inn erfaringer fra USA, Canada og Australia. I de to siste kapitlene beskrives strukturering av arbeidet i forhold til den enkelte pasient, og hvordan «advance care planning» kan implementeres som en naturlig del av de lokale helsetjenester.

  Ved hjelp av faktabokser, nøkkelpunkter og rikholdige pasienteksempler gir forfatterne synspunkter og råd og underbygger dem med sentrale referanser.

  Hvert kapittel har et selvstendig budskap som kan leses og brukes separat, med konkrete praktiske råd og ideer til prosedyrer og retningslinjer. Samtidig går det en rød tråd gjennom hele boken som binder kapitlene naturlig sammen.

  Det poengteres sterkt at planlegging av behandling i livets sluttfase handler om god kommunikasjon over tid, gjennom flere repeterte møtepunkter der det bygges tillit mellom helsearbeideren og den syke. På denne måten vil god fagkunnskap på en respektfull måte tilpasses den sykes ønsker og forventninger i den siste livsfasen.

  En systematisk tilnærming til de ulike utfordringer pasienten møter når livet nærmer seg slutten, er ikke godt nok integrert i det norske helsevesen, som altfor ofte preges av ad hoc-løsninger med ganske uforutsigbart utfall.

  Eksemplene er mange: akutte innleggelser av døende sykehjemspasienter, utrykning med ambulanse til døende hjemmeboende pasienter, legevakthenvendelser som ender i unødvendige og uverdige innleggelser. Kanskje det også forklarer at Norge ligger på bunn i Europa når det gjelder hjemmedødsfall.

  I det nordiske spesialistkurset i palliativ medisin er «advance care planning» med som et hovedtema. Forhåpentligvis bærer dette frukter etter hvert som flere leger tar denne utdanningen. Denne boken er et vesentlig bidrag til å få til en bedre planlegging når livet går mot slutten, og bør være tilgjengelig på alle kliniske avdelinger og sykehjemsavdelinger, ikke bare på spesialiserte palliative enheter. Å bla i denne boken kan gi store forbedringer gjennom konkrete råd for kommunikasjonen med den syke, men også ved at leseren lærer å tenke bedre struktur og systematisk tilnærming til de utfordringer som vi vet vil møte pasienten og de nærmeste når livet går mot slutten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media