Nyttig oversikt i lommeformat om nevropatisk smerte

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bennet, Michael I.

  Neuropathic pain

  2. utg. 204 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 15

  ISBN 978-0-19-956367-8

  Målgruppen er klinikere i primærhelsetjenesten og i sykehus som ønsker en kortfattet oppslagsbok. Boken er andre utgave om nevropatisk smerte, og er en del av serien Oxford pain management library. Den første utgaven ble utgitt i 2006. De senere års forskning innen nevropatisk smerte har gitt ny kunnskap som påvirker klinisk praksis.

  Den nye utgaven gir en oppdatering av tidligere kapitler, og spesielt er kapitlene om klinisk diagnostikk og bruk av screeningverktøy blitt mer omfattende. Det er også lagt til et nytt kapittel om nevropatisk ryggsmerte. Boken inneholder 19 kapitler, hvorav de første fem omhandler historikk, nye definisjoner, patofysiologiske mekanismer, epidemiologi og diagnostikk. De neste fem beskriver ulike typer nevropatisk smerte: perifer og sentral, komplekst regionalt smertesyndrom og nevropatisk smerte som følge av kreft eller rygglidelse. Andre del inneholder åtte kapitler om behandling av nevropatisk smerte. Det omtales lokal og systemisk farmakologisk behandling, nerveblokader, nevromodulerende behandling med transkutan nervestimulering (TNS), akupunktur og ryggmargsstimulering (spinal cord stimulation, SCS). I det siste kapitlet beskrives nevropatisk smerte sett fra pasientens perspektiv; hvordan denne lidelsen påvirker livskvalitet, familieliv, sosiale forhold og arbeidsevne.

  I starten av kapitlene er det en ramme med oppsummerte hovedpunkter som gir en god oversikt. Teksten er generelt velskrevet, og de fleste kapitlene er lettleste. Det er gode figurer og tabeller som gir leseren nyttig tilleggsinformasjon.

  Første del som bl.a. omhandler mekanismer, diagnostikk samt beskrivelser av ulike typer nevropatisk smerte, kan fungere bra som et raskt oppslagsverk for hele målgruppen av klinikere. Et lite minus er at det på tross av at de fleste sjeldne tilstander er nevnt, ikke gis noe omtale av smertefulle tynnfibernevropatier som kan være lett å overse ved en vanlig klinisk nevrologisk undersøkelse. I delen der de ulike behandlingsmetodene er beskrevet, er det en svakhet at det gis en altfor detaljert beskrivelse av spesielle farmakologiske metoder i forhold til de viktigste evidensbaserte behandlingsprinsippene. Intratekal behandling og bruk av NMDA-reseptorantagonister er viet egne kapitler med detaljerte tabeller om doseringer, bivirkninger osv., som den vanlige kliniker vil ha liten interesse av å lese. Disse behandlingsmetodene vil i hovedsak være aktuelle ved kreftrelatert nevropatisk smerte og kun for en liten gruppe av pasienter med behandlingsrefraktær ikke-malign nevropatisk smerte. Ettersom første utgave av denne boken ble utgitt i 2006, er det en svakhet at det ikke er henvist til de siste oppdaterte retningslinjene for farmakologisk behandling fra USA og Europa (1, 2). Det er også et minus at det ikke er viet noen plass for viktige psykologiske behandlingsmetoder som f.eks. kognitiv terapi og hypnoseteknikker.

  På tross av noen innvendinger synes jeg boken i hovedtrekk kan være nyttig for klinikere som en hendig oppslagsbok om nevropatisk smerte, da den gir en god oversikt over de aller fleste temaer innenfor dette fagområdet. Noen kapitler innenfor farmakologisk behandling egner seg imidlertid best for anestesiologer som arbeider spesielt med smertebehandling og ikke den vanlige kliniker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media