Håndbok ved livets slutt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ellershaw, John

  Wilkinson, Susie

  Care of the dying

  A pathway to excellence. 2. utg. 260 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 28

  ISBN 978-0-19-955083-8

  Helsetjenestene ved livets begynnelse er de siste årene blitt gjenstand for en rekke ulike kvalitetsforbedringstiltak, med akkreditering og sertifisering av avdelinger. Ved Marie Curie Palliative Care Institute ved University of Liverpool har man de siste 13 – 14 årene brukt samme type metodikk for livets andre ytterpunkt. Et kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid har resultert i en rekke påfølgende versjoner av Liverpool Care Pathway for Care of the Dying, en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende. Versjon 12 av tiltaksplanen ble lansert i november 2009, og den foreliggende boken er først og fremst ment som en veileder for brukerne av denne planen. Samtidig har forfatterne klart å lage en lettlest og brukervennlig håndbok for alle som gir behandling og pleie til døende pasienter.

  Innholdet faller naturlig i tre deler. Den begynner med en omtale av «care pathways» som verktøy, og en grundig gjennomgang av Liverpool Care Pathway (LCP). Så følger flere kapitler som gir utfyllende informasjon i forhold til temaer som inngår i planen: symptomlindring, etiske utfordringer, kommunikasjon, åndelige og eksistensielle utfordringer, ivaretaking av pårørende og av barn spesielt. Siste del omhandler implementering og spredning av tiltaksplanen: strategiske råd for innføring av verktøyet på den enkelte arbeidsplass, opplegg for revisjon/bruksevaluering i liten og stor skala samt et eget kapittel om internasjonale erfaringer. I appendikset er LCP-versjon 12 inkludert i sin helhet, sammen med eksempler på utfylling av planens enkelte deler, behandlingsalgoritmer for de vanligste symptomene hos døende og informasjonsskriv til pårørende.

  Den medisinsk- og sykepleiefaglige midtre delen er skrevet av anerkjente fagpersoner i det palliative feltet. Dette er kortfattede, poengterte kapitler, for en stor del bygd opp rundt spørsmål og svar, med oversiktlige tekstbokser og tabeller. Noen kapitler er rene perler, slik som Susie Wilkinsons om kommunikasjon, og Barbara Monroes om ivaretaking av barn rundt et dødsfall. Kapitlet om etikk kan virke så summarisk at det står i fare for å bli overfladisk, men det spørs om det ikke innholder akkurat den kortfattede, klare informasjonen som travle klinikere trenger. Alle kapitler er utstyrt med referanselister, og mange har forslag til videre lesning og nyttige nettsteder.

  LCP har i løpet av få år fått internasjonal anerkjennelse som det ledende kvalitetsverktøyet for terminal pleie. Planen brukes nå i mer enn 20 land og er tema for et stort EU-prosjekt. I løpet av de siste par årene er LCP tatt i bruk en rekke steder i Norge. Denne boken er en obligatorisk håndbok for alle brukersteder. Jeg anbefaler den ellers for alle som tar hånd om døende pasienter. Innholdet er akkurat så praktisk, hverdagsnært og gjennomarbeidet at tittelen kan forsvares.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media