Død før fødselen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Woods, Robert

  Death before birth

  Fetal health and mortality in historical perspective. 312 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 66

  ISBN 978-0-19-954275-8

  Omkring 1880 var andelen dødfødte i Norge 5 – 15 %, avhengig av om mor bodde på landet eller i byen, var gift eller enslig. Dødeligheten var størst i byene og blant ugifte. Dette hadde klare sosiale og økonomiske grunner. Tilsvarende forskjeller ses fortsatt i dag mellom forskjellige land, ifølge WHO-statistikk.

  Robert Woods, professor i geografi ved Liverpool University, har i mange år arbeidet med spedbarndødelighet. I denne boken diskuterer han demografiske endringer i et historisk lys. Utgangspunktet er at fosterhelse og dødfødsel er stemoderlig behandlet i historisk og demografisk litteratur. Medisinhistorikere har overveiende interessert seg for mødredødelighet og profesjonskonfliktene mellom leger og jordmødre, mens sosialvitere, demografer og epidemiologer har studert barnedødeligheten.

  I Death before birth er fosteret sentrum for oppmerksomheten. Woods behandler fosterhelse fra 1600-tallet til i dag så grundig som det er mulig, kildenes varierende pålitelighet tatt i betraktning. Han kombinerer grundig kunnskap om medisinsk historie med demografisk og epidemiologisk forskning slik at fremstillingen får en imponerende bredde og dybde. Woods sammenfatning av fødselshjelpens utvikling fra 1700-tallet og fremover er en autoritativ fremstilling med et bredt kilderegister. Samtidig gir han, slik også 1700-tallets forfattere hadde som pedagogisk metode, en serie kasuistikker og fødselshistorier som gjør teksten levende og spennende. Først fra tidlig 1800-tall begynte forfatterne å presentere tall, beregne hyppighet av forskjellige fosterpresentasjoner og hyppighet av forløsningsmetodene. Praktisk erfaring kombinert med tabeller og enkel statistikk var forutsetninger for utvikling av fødselshjelpen. Woods diskuterer også omhyggelig den betydningen autopsier hadde, og har, for å kunne si noe sikkert om forklaringene på intrauterin død. Han avslutter med en diskusjon av «fosteret som pasient» og den spenningen han ser mellom dette begrepet og svangerskapsavbrudd.

  Woods har et uvanlig bredt kildegrunnlag, og det henvises til tall og artikler fra mange land, ikke minst fra Norden. Han fremhever kvaliteten av registerdata fra Norge siden 1870, og data fra Medisinsk fødselsregister fra 1967 får den positive omtale de fortjener. Julie Backer, Leiv Bakketeig, Margit Rosenberg, Sølvi Sogner og Gunnar Thorvaldsen siteres, og norske tall går igjen i flere av figurene og tabellene.

  Dette er en av de mest faktaspekkede og informasjonsrike tekster jeg kan huske å ha lest. Den er ikke umiddelbart like lett å lese hele veien, men teksten og resonnementene gir belønning for det periodiske strevet. Dette er en bok det er lett å gi sterke anbefalinger.

  Boken bør finnes i sykehusbibliotek, på pediatriske og obstetriske avdelinger, og hos leger som er interessert i å kjenne forutsetningene for dagens praksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media