Asylpolitikken skader barna

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vitus, Kathrine

  Nielsen, Signe Smith

  Asylbørn i Danmark

  En barndom i undtagelsestilstand. 293 s, tab. København: Hans Reitzels Forlag, 2011. Pris DKK 298

  ISBN 978-87-412-5462-3

  «Det er skadelig for børn at opholde seg i årevis i asylcentre.» Åpningen setter i klare ordelag asylbarns psykiske helse på dagsordenen. Målsettingen er å tydeliggjøre tapt barndom i asylmottak. Asylbørn i Danmark er skrevet for alle som har ansvar for barns oppvekst.

  Dette er en flerfaglig antologi som gir et bredt vitenskapelig basert bilde av asylbarns hverdag og livsvilkår. Den har tre deler. Den første handler om levevilkår og hverdagsliv på asylmottak, den andre om hvilke konsekvenser dette har for barns psykiske helse. Enkle tabeller og kliniske eksempler tydeliggjør forskningsresultater og barnas erfaringer. I den tredje delen drøftes barns status, dansk asylpolitikk, juridiske rammer, plikter og rettigheter. Linjene trekkes til norsk asylpolitikk for sammenlikning og kontrastering. En rekke bilag refererer konvensjoner og aspekter ved dansk asylpolitikk gjennom 20 år.

  Asylbarnas situasjon beskrives på en skremmende konkret og tydelig måte, belyst ved praktiske eksempler og forskning. Uansett foreldrenes situasjon og asylbehov er barna i en svært utsatt posisjon. De er rykket opp fra sitt vante miljø, omplassert i en situasjon som, i tillegg til å understreke at de er uønsket, er fysisk, psykisk og økonomisk depriverende. Barnas egne traumer og stress kan dårlig tas hånd om av foreldre som selv er traumatiserte, stressede og desperate, ofte livredde for å bli returnert. Summen av eget stress, foreldrenes traumer og de fysiske rammebetingelser på asylmottak fører til alvorlige psykiske helseplager på kort og på lang sikt.

  Foreldrenes behov for asyl kan diskuteres, men spørsmålet om barna forblir ubesvart. Dette faktum omtales som en gordisk knute. Barn behandles som en del av foreldrenes bagasje og blir erfaringsmessig glemt. En forpliktelse i henhold til barnekonvensjonen synes ikke å gjelde for disse barna. Fra norsk politisk hold er det uttalt at barnekonvensjonen er underlagt innvandringspolitiske forhold.

  Bokens svakhet er at den gir en til dels utdatert fremstilling av fordelene ved norsk asylpolitikk sammenliknet med dansk. De siste års innstramninger i Norge har ikke kommet med. Styrken – som veier tyngst – er det klare budskapet, formidlet i en språkform som er tilgjengelig for alle, uavhengig av bakgrunn i feltet. Den internasjonale (og nordiske) forskningen på området er på en enkel og grei måte gjort rede for og referert til. Den klare sammenhengen mellom forskning og klinisk erfaring gjør inntrykk.

  Dette er en viktig og nødvendig utgivelse som går rett inn i en aktuell norsk politisk og faglig diskusjon. Det finnes meg bekjent ikke maken på området. Den er til å bli rystet, berørt, men også klok av – dersom konsekvensene av det forfatterne beskriver blir tatt på alvor av helsetjenesten generelt, den psykiatriske spesialisthelsetjenesten, politikere og de ansvarlige for mottaksforhold for asylsøkere. Den griper rett inn i den norske debatten, blant annet om barn og familier på planlagte «ventemottak».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media