()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Skulderplager etter brystkreft er en viktig årsak til søvnproblemer.

  Hos brystkreftbehandlede kvinner er plager i arm/skulder i form av smerter, lymfødem og/eller nedsatt bevegelighet hyppige bivirkninger etter kirurgi og strålebehandling mot aksillen.

  Vi har gjort en studie med 337 kvinner behandlet for brystkreft stadium 2/3 ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Median oppfølgingstid var 3,9 år (1). 37% rapporterte at de hadde smerter, 21% hadde lymfødem og 15% redusert bevegelighet. 30% hadde søvnproblemer i form av innsovningsvansker og/eller tidlig oppvåkning. I et aldersmatchet kontrollmateriale fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-2) hadde 18% av kvinnene søvnproblemer. Sammenliknet med dem brukte kreftoverleverne mer sovemidler, de følte seg mer trette og hadde høyere angstnivå.

  En etterundersøkelse (median 2,5 år senere) viste at 20% rapporterte søvnproblemer ved begge undersøkelsestidspunkter. Smerter i arm/skulder og nedsatt bevegelighet i første undersøkelse predikerte søvnproblemer i neste. Sterkeste prediktor var likevel bruk av sovemidler ved første undersøkelse.

  Én tolking er at plager i arm/skulder kommer i tillegg til andre kjente årsaksfaktorer ved søvnproblemer hos brystkreftoverlevere. 15% av brystkreftkvinnene brukte sovemidler, mot 4% av kontrollkvinnene. Av kvinnene med søvnplager brukte 36% sovemidler på tross av mangelfull effekt. Dette reiser spørsmål ved forskrivningspraksisen når det gjelder sovemidler til kvinner som har vært behandlet for brystkreft. Våre funn peker også på adekvat behandling av plager i arm/skulder kan bidra til å redusere søvnproblemene i denne pasientgruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media