Utmerket om kvinners røyking

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon

  Gender, women and the tobacco epidemic

  249 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 50

  ISBN 978-92-4-159951-1

  Menn er taperne i den globale sigarettepidemien. De startet å røyke på et tidligere historisk tidspunkt enn kvinner, de begynte tidligere i livsløpet og har hatt høyere sigarettkonsum per røyker. I Norge er eksempelvis mer enn 70 % av all tobakk lagt ut for salg i tiden etter 1930 konsumert av menn. Globalt er røykeandelen 40 % for menn og kun 9 % for kvinner, og menn har dobbelt så høy risiko for å dø av en tobakksrelatert sykdom. Det kan derfor synes som et paradoks at WHO nå har utgitt en monografi med temaet kvinners røyking.

  Årsaken er at andelen kvinner som røyker forventes å øke i de mest folkerike land i verden, at kvinner har forhøyet risiko for flere av de tobakksrelaterte sykdommene som rammer begge kjønn, samt at kvinner også har unike røykesykdommer. I tillegg er kvinner mest eksponert for passiv røyking. Det er dessuten knyttet spesifikke forhold til kvinnerøykingens oppstart, opprettholdelse og avslutning, noe som har betydning for utforming av tobakkspreventive programmer.

  I fire deler tar man opp kvinnerøykingens helsekonsekvenser, utbredelse/bruksområder, opphør og implikasjoner for forebyggingsstrategier. En eminent ekspertgruppe har forfattet en nyttig oversikt som passer for et bredt spekter av folkehelsearbeidere. Den inneholder oppdatert statistikk, har et solid referanseverk og er et godt oppslagsverk. Kapitlenes hovedbudskap er gjennomgående løftet frem med stor skrift i margen og inviterer til effektiv kunnskapsoverlevering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media