Utfyllende og oppdatert om lever-, pancreas- og galleveiskirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Poston, Graeme J.

  D’Angelica, Michael

  Adam, René

  Surgical management of hepatobiliary and pancreatic disorders

  2. utg. 501 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2010. Pris EUR 219

  ISBN 978-1-84184-693-4

  I 2003 kom første utgave av denne boken (1), og Graeme J. Posten har gjort en omfattende revisjon i forbindelse med denne annenutgaven. To velrenommerte kolleger fra Paris og New York er nå medredaktører, og flere av bidragsyterne til enkeltkapitler er nye.

  Store deler av stoffet er omredigert, slik at det nå er fem hoveddeler med til sammen 51 underkapitler. Noen kapitler er fjernet og temaene dels tatt inn i nye underkapitler med andre forfattere og litt andre overskrifter. Leverkirurgi hos eldre og kirurgiske lever-, pancreas- og galleveissykdommer hos barn er eksempler på helt nye kapitler i denne utgaven. Jeg synes redaktørene har gjort kloke valg, og det faglige stoffet er blitt enda mer tilgjengelig og oversiktlig.

  Førsteutgaven var preget av en del uheldigheter hva gjelder layout. Disse er nå rettet opp, og hele utgivelsen, inkludert illustrasjoner, figurer og tabeller, fremstår som velredigert og godt gjennomarbeidet.

  Bidragsyterne til enkeltkapitlene kommer fra både Europa, USA og Asia. Det faglige stoffet formidles gjennom et lettlest språk som er ledsaget av stort sett nyttige illustrasjoner og bilder av god kvalitet. Litteraturreferansene er sentrale og godt oppdatert. Enkelte artikler fra vårt eget miljø er sitert. Dette er et solid produkt.

  Det skjer mye nytt innen utredning og behandling av de sykdommene som omtales. Bedre bildediagnostikk, nye utredningsalgoritmer, vurderinger i tverrfaglige team og en multimodal og til dels kompleks behandling krever sitt av alle involverte. Surgical management of hepatobiliary and pancreatic disorders vil være en viktig kunnskapskilde for dem som har jobbet innen fagfeltet en stund, men også for yngre kolleger som skal lese, arbeide og spesialisere seg inn i den gastroenterologiske kirurgi. I tillegg vil den egne seg utmerket som oppslagsbok for onkologer, radiologer, patologer og andre som på ulike måter er involvert i denne pasientgruppen. Behandlingstradisjoner og tilnærminger vil variere noe, men de vesentlige faglige anbefalinger faller sammen med praksis i vårt eget land.

  Dette er ingen billig bok, men kvalitet har sin pris. Leseren finner svært mye nyttig og verdifullt – og betaler nok med glede.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media