Traumebehandling med få ressurser

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon

  Strengthening care for the injured

  Success stories and lessons learned from around the world. 62 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 25

  ISBN 978-92-4-156396-3

  I 2007 vedtok World Health Assembly (WHA) en resolusjon om traumebehandling og akuttmedisinsk hjelp der man oppfordret WHO og regjeringer over hele verden til å øke innsatsen for skadelidte etter traumer og andre medisinske akuttsituasjoner.

  WHO ble spesielt oppfordret til å sette søkelys på forbedringer av traumebehandling og akuttmedisinsk hjelp gjennom bedre organisering og planlegging – det skulle ikke føre til økte kostnader. Man ønsket dessuten fortsatt å støtte opp under utviklingen av rehabiliteringstjenester i lavutviklingsland.

  Som et svar på dette kommer denne boken fra WHO. Som tittelen sier er det et knippe eksempler på forbedringer av traumebehandling og annen akuttmedisinsk behandling fra forskjellige land. Man har lagt vekt på prosjekter som innebærer minimale kostnader og som er bærekraftige når endringene først er iverksatt. Mange av disse prosjektene har det tatt lang tid å gjennomføre, men de viser at det er mulig å bedre akuttbehandlingen på flere forskjellige nivåer.

  Målet med utgivelsen er ikke bare økt vektlegging av forbedring av traumebehandlingen, man ønsker også å bidra til utveksling av erfaringer blant dem som jobber med planlegging, administrering og gjennomføring av traumebehandling samt å bedre kommunikasjonen mellom aktørene på dette feltet på tvers av landegrenser. Man har lagt vekt på praktiske og varige løsninger som er mulige å gjennomføre uten uoverkommelig høye merkostnader. Effekten av prosjektene er analysert ved å se på endringer i struktur, prosess og/eller målbare resultater. Man har valgt å dele prosjektene i fire kategorier: prehospitalt arbeid, sykehusbehandling, rehabilitering og systemendringer. Eksemplene er mangfoldige og hentet fra vidt forskjellige land: Irak, Kambodsja, Ghana – men det er også eksempler på forbedringer innenfor mer velfungerende land som Canada og Brasil. Strengthening care for the injured viser tydelig at selv så forskjellige land har mye å vinne på å tenke forbedring, alt fra å bygge opp prehospitale systemer fra bunnen av til utvikling av mer avanserte rehabiliteringstjenester for trafikkskadede.

  Det er spennende, imponerende og engasjerende å lese om hvor mye som kan gjøres ved hjelp av svært begrensede ressurser, det være seg arbeidskraft eller økonomiske midler. Det fremgår tydelig at resultatene er avhengig av mennesker som er villige til å yte en formidabel innsats for å oppnå forbedring, grundig planlegging, viktigheten av å vektlegge detaljer og, ikke minst, tålmodighet til å avvente langtidsresultater av nitid og iherdig arbeid. I enkelte av eksemplene har man oppnådd målbare imponerende resultater, f.eks. økning i bruk av den nasjonale ambulansetjenesten i Ghana fra 205 oppdrag i 2004 til 8 250 i 2008, andre tiltak har munnet ut i viktige politiske vedtak, som utnevnelse av en egen statssekretær for akutt- og katastrofemedisin i Romania.

  Målgruppen for utgivelsen inkluderer alle som ønsker å jobbe for forbedring innenfor traumebehandling, ikke bare helsearbeidere, men også personer som jobber innen helsepolitikk og i internasjonale organisasjoner og alle andre interesserte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media