Pedagogisk om blodprøvetaking

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Berge, Martha

  Hepsø, Per Henrik

  Blodprøvetaking

  Undervisningsprogram for helsepersonell. DVD. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011. Pris NOK 1 250

  ISBN 978-82-51-92737-6

  Målgruppen for denne undervisnings-DVD-en er helsepersonell som tar blodprøver. Korrekt blodprøvetaking og prøvehåndtering er avgjørende for å sikre høy kvalitet på prøvematerialet. I likhet med mange andre medisinske prosedyrer er det ved blodprøvetaking ikke bare snakk om å gjøre de riktige tingene, men å gjøre det på riktig måte. Blodprøvetaking er en praktisk prosedyre som man ikke kan tilegne seg kun basert på skriftlige beskrivelser. Det visuelle aspektet står derfor meget sentralt i opplæringen av korrekt blodprøvetaking, og i tradisjonell opplæring har dette vært gjennomført i form av praktiske demonstrasjoner i små grupper. Slik smågruppeundervisning er imidlertid ressurskrevende, og opplæringsbehovet er sterkt voksende i Helse-Norge, med stadig nye grupper av helsepersonell som skal beherske korrekt blodprøvetaking. Denne DVD-en er den første i sitt slag i Norge. Med søkelyset rettet mot de visuelle aspektene i undervisningsopplegget representerer den en kjærkommen nyskapning.

  Undervisnings-DVD-en inneholder flere korte filmsekvenser med kommenterende tale og dessuten en tilhørende tekst med instruksjoner. De prøvetakingsprosedyrene som omhandles, er grunnleggende venepunksjon og hudpunksjon hos voksne, blodprøvetaking ved intravenøs terapi og dessuten taking av blodkultur. Undervisningsprogrammet omfatter også hudpunksjon i finger og hæl hos nyfødte samt åpen venepunksjon. Prøvetaking fra sentralt venekateter og arteriekran er ikke tatt med som visuelle demonstrasjoner.

  Menyene er valgbare med selvforklarende tekst og bilder slik at brukeren selv kan plukke ut hvilken prosedyre som han/hun vil studere. Den tilhørende teksten gir en kortfattet oppsummering av de viktigste fakta ved selve prosedyren. Dette konseptet gjør at DVD-en er velegnet både til selvstudium og som et supplement ved vanlig klasseromsundervisning i større grupper. Filmsekvensene og den tilhørende teksten gir en god innføring i viktige prinsipper ved prøvetaking. Viktigheten av hygiene og sikkerhet ved prøvetaking er vektlagt, i tillegg til navnemerking av prøvene umiddelbart etter prøvetaking.

  Generelt viser filmsekvensene gode nærbilder ved utføring av prosedyrene, og riktig kameravinkling og god klipping gir et meget godt pedagogisk produkt. Et unntak fra denne ellers gode filmkvaliteten er at noen av nærbildene, knyttet til åpen venøs prøvetaking, er litt uklare.

  Teksten som er lagt til valgbare menyer, er lett å finne frem i. Informative og tydelige instruksjoner gir korte resymeer av det som blir sagt på filmen. Dessverre har noen få av oversiktsbildene for dårlig kvalitet med henblikk på tekstoppløseligheten, slik at det blir vanskelig å lese. Produktet er heller ikke fullt ut kvalitetssikret i sin tekniske utforming og inneholder noen «bugs».

  Møtet med pasienten er sentralt i all prøvetaking. Her er imidlertid søkelyset helt klart rettet mot hvordan man rent teknisk skal gjennomføre de ulike prosedyrene på en korrekt måte. Kommunikasjonen og samhandlingen med pasienten kommer mer i bakgrunnen. Dette aspektet må man være bevisst på når man bruker denne DVD-en i undervisningen, slik at man på andre måter formidler hvor viktig det er å kommunisere med pasienten. Ved bare å fokusere på teknikk og prosedyrer kan man stå i fare for at prøvetakerne utvikler robotaktig oppførsel, der det kun dreier seg om korrekt gjennomføring av prosedyren på en rask og effektiv måte.

  Gode prosedyrer og retningslinjer er vesentlig for å ivareta preanalytiske forhold og kvalitet på prøvematerialet. Kombinasjonen av film og valgbare tekstmenyer gir et godt didaktisk produkt, og vi anbefaler å bruke DVD-en både til selvstudium og i klasseromsundervisning. Undervisningsproduktet vil også være hensiktsmessig for mer erfarne prøvetakere som trenger oppfriskning og oppdatering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media