Hvordan kan familien hjelpe ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Porr, Valerie

  Overcoming borderline personality disorder

  A family guide for healing and change. 320 s. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 11

  ISBN 978-0-19-537958-7

  Psykopedagogisk tilnærming har betydd svært mye for forståelse og behandling av bl.a. schizofreni og bipolar lidelse. Nå er turen kommet til emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, som er kjennetegnet ved suicidalitet, selvskading, konfliktfylte relasjoner og sterk psykisk smerte for både pasient og pårørende. Forfatteren, som er psykologisk utdannet, har smertelige erfaringer med temaet – en person hun elsket ble diagnostisert med emosjonelt ustabil (borderline) personlighetsforstyrrelse. I begynnelsen av 1990-årene var hun på desperat jakt etter profesjonell hjelp , men fant lite hun kunne bruke. En forelesning om dialektisk atferdsterapi av Marsha Linehan i 1994 la grunnen for en ny forståelse og ideer til måter å hjelpe hennes kjære på. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse forstås i dette perspektivet som en emosjonsdysreguleringslidelse forårsaket av genetisk sårbarhet og et lite emosjonelt bekreftende oppvekstmiljø.

  Siden den gang har forfatteren fulgt med på vitenskapelig litteratur og deltatt på internasjonale kongresser. I de siste ti årene er hennes modell for forståelse og behandling supplert med et mentaliseringssviktperspektiv. Mentaliseringssvikt betyr vansker med selvforståelse og med å forstå andre i emosjonelt ladede situasjoner, slik at misforståelser oppstår. Spesielt gjør svikten seg gjeldende i nære relasjoner. Hun har grunnlagt en ideell organisasjon i USA, TARA, som skal drive opplysning om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og personlighetsforstyrrelser generelt for allmennheten og spesielt for pårørende. Teksten er lettlest. Dette er en god og oppdatert kunnskapsbasert oversikt over en rekke aspekter ved lidelsen, ut fra et innlevende og entusiastisk perspektiv for muligheter for endring og helbredelse. Først er det en presentasjon av hvordan familien oppfatter en person med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Kjennetegn gjennomgås, og det legges stor vekt på tidlig diagnose. Jo tidligere behandling, desto bedre sjanse for at vedkommende selv kan endre skjevutviklingen og hindre at familierelasjonene blir varig ødelagt. Borderlinediagnosen var og er kanskje fremdeles fryktet – fordi man har fordommer knyttet til forestillingen at personer med denne diagnosen med vilje fremkaller konflikter i både familie og sykehusavdeling.

  Deretter gjennomgås vitenskapelig kunnskap, prinsipper for atferdsendring, beskrivelse av dialektisk atferdsterapi, betydningen av å bekrefte (validere) emosjoner, oppøving i oppmerksomt nærvær (mindfulness) og forståelse og endring av mentaliseringsproblemer. Overcoming borderline personality disorder er skrevet for lekfolk og inneholder en rekke gode råd og tips om hvordan man bør forholde seg fleksibelt, emosjonelt bekreftende, ikke-fordømmende og tålmodig. Familien er en viktig ressurs. Får man med seg familien i behandlingen, vil den være en uvurderlig ressurs for å få pasienten til å gjennomføre en emosjonelt krevende behandling som strekker seg over minst ett år. Slik sett utgjør Porrs bok en viktig milepæl når det gjelder behandlingen av denne invalidiserende lidelsen, som rammer ca. 1 % av befolkningen. Behovet for denne type opplysningslitteratur er stort, og boken burde oversettes til norsk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media