Å forstå langtidssykefraværet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nordby, Halvor

  Tellnes, Gunnar

  Rønning, Rolf

  Social aspects of illness, disease and sickness absence

  287 s, tab, ill. Oslo: Unipub, 2011. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-7477-480-3

  Denne boken er et resultat av et norsk-svensk forfattersamarbeid om hvilken betydning sosiale faktorer har for sykefraværet. Redaktørene peker på at vi trenger både empiriske studier og et teoretisk kunnskapsgrunnlag for å forstå langtidssykefraværet i Skandinavia. Et helt sentralt anliggende er å bidra til en grunnleggende teoretisk forståelse av hva som ligger i de engelske begrepene «illness», «disease» og «sickness». I mange kontroversielle trygdesaker opptrer det nettopp pasienter med sterke subjektive helseplager (illness) uten noen klart definert sykdomsdiagnose (disease) som årsak til sykefraværet (sickness). Man diskuterer også hvilken underliggende rolle skam kan ha når det gjelder langtidssykefraværet i dagens samfunn og en teoretisk modell for å forstå fenomenet utbrenthet. I den empiriske delen refereres det også til Karasek & Theorells teori om betydningen av krav, kontroll og sosial støtte i arbeidslivet.

  Boken har en teoretisk og en empirisk del. Hvert kapittel starter med et sammendrag. Den første delen består av fem kapitler som bidrar til å utvikle en teoretisk verktøykasse med viktige begreper for gode trygdemedisinske holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Den empiriske delen består av sju kapitler bygd opp som vitenskapelige artikler, de beskriver kvantitative og kvalitative studier med utgangspunkt i den teoretiske delen. Forfatterne har studert samspillet mellom sykefravær, reorganiseringer i arbeidslivet og konflikter på jobben og i privatlivet, hvorfor sykefraværet er høyere blant kvinner i lys av forskjeller i psykososialt arbeidsmiljø, hvorfor mange kvinner velger å arbeide deltid for å berge helsen, hvilken betydning natur- og kulturopplevelser kan ha i rehabiliteringsarbeidet og betydningen av psykososiale mestringsproblemer. Mot slutten evalueres effekten på skolefraværet av et entreprenørskapsprogram i videregående skole og betydningen av livsstil for langtidsfravær i arbeidslivet.

  Social aspects of illness, disease and sickness absence vil være av stor interesse for alle som befatter seg med trygdemedisin – i NAV, i helsetjenesten, i arbeidslivet og ved universiteter og høyskoler. Den bidrar til kunnskapsgrunnlaget for trygdeforvaltning, forskning, praksis, undervisning og læring. Gjennom å beskrive sykefraværets dynamiske og relasjonelle natur kan den kanskje også bidra til å utvikle fagfolks empatiske evner overfor pasienter med mestringsutfordringer.

  Utgivelsen er en godt utformet paperback. Sammendraget i starten av hvert kapittel fungerer godt både som introduksjon til kapitlene og som oppsummering for å rekapitulere innholdet. Formen og kvaliteten i den empiriske delen varierer noe fra kapittel til kapittel, uten at dette skjemmer nevneverdig. I dagens tabloide samfunn pågår det mange unyanserte offentlige debatter. En av dem handler om langtidssykefraværet. Denne boken vil kunne bidra til å nyansere debatten hvis den blir lest av dem som ytrer meninger om fenomenet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media