Steinar Krokstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Krokstad

Steinar Krokstad
23.02.2021
A high employment rate is one reason for the success of the Nordic welfare state. But for those who have dropped out of the labour force, it can be a long road back. It is time to take a new approach...
Steinar Krokstad
22.02.2021
Høy sysselsetting er en av suksessfaktorene bak den nordiske velferdsstaten. Men for dem som har falt ut av arbeidslivet, kan veien tilbake være lang. Det er på tide å tenke...
Steinar Krokstad, Stefan Hjørleifsson, Marte Riseth, Benedicte W. Wardemann, Harald Sundby, Ingvild Vatten Alsnes
03.09.2019
Fastlegene garanterer for flere helt sentrale helsepolitiske mål. Ett av de viktigste er at alle skal få helsetjenester etter behov og ikke betalingsevne. Norsk forening for allmennmedisins faggruppe...
Steinar Krokstad
12.06.2008
I en kronikk i Tidsskriftet nr. 8/2008 spør Andreas Joner fra NAV om hvorvidt det å sykmelde ved psykiske lidelser kanskje er å gjøre pasienter en bjørnetjeneste ( 1 ). Innholdet bygger på antakelsen...
Steinar Krokstad
28.08.2008
Ny studie med data fra 22 europeiske land viser stor variasjon i sosioøkonomiske helseforskjeller. Mye av helsepotensialet i europeiske befolkninger kan realiseres med utjevning av sosiale...
Morten Brix Schou, Steinar Krokstad, Steinar Westin
19.10.2006
I epidemiologisk forskning er selvopplevd helse et mye brukt mål på helse og sykelighet. Det var i begynnelsen av 1980-årene at man først påviste at dette var en sikker prediktor for dødelighet ( 1...
Steinar Krokstad
03.04.2003
Bengt-Lasse Lund gav i Tidsskriftet nr. 4/2003 en god oversikt over ulike trygde- og forsikringsordninger og stilte spørsmålet om ordningene er for gode ( 1 ). Det er urovekkende at over 10 % av den...
Steinar Krokstad, Roar Johnsen, Steinar Westin
10.06.2002
Uførepensjonen er et sentralt element i velferdsstatens sosiale sikkerhetsnett ved sykdom (1). Historisk sett har ordningen uten tvil hatt positive sosiale effekter i befolkningen (2). Insidensen og...
Steinar Krokstad
20.08.2013
The health services in Norway of today, with their generally high quality, relatively low patient charges and hospitalisations that are free of charge, have not come about by themselves. No law of...
Christoffer Holseter, Joakim Døving Dalen, Steinar Krokstad, Terje Andreas Eikemo
10.03.2015
Self-rated health is widely used as a measurement of health in epidemiological and social science research ( 1 , 2 ). This measurement is based on an assumption that people themselves are capable of...
Karin de Ridder, Kristine Pape, Steinar Krokstad, Johan Håkon Bjørngaard
02.06.2015
Long-term sickness absence and work incapacity in young adulthood is a problem for the individual affected, and entails poorer future prospects with a view to health, socioeconomic position and...
Steinar Krokstad
20.04.2000
Videre- og etterutdanningen i allmennmedisin utvikles og drives av legene selv. Denne frivillige og betydelige dugnadsinnsatsen motiveres av det faktum at ingen andre kunne gjøre det bedre eller...
Steinar Krokstad
09.08.2011
Nordby, Halvor Tellnes, Gunnar Rønning, Rolf Social aspects of illness, disease and sickness absence 287 s, tab, ill. Oslo: Unipub, 2011. Pris NOK 349 ISBN 978-82-7477-480-3 Denne boken er et...
Steinar Krokstad
16.10.2012
Samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven har skapt nye muligheter for folkehelsearbeidet. Befolkningens helse er avhengig av trivsel og gode sosiale, økonomiske og miljømessige levekår. Den...
Steinar Krokstad
12.06.2012
I Tidsskriftet nr. 8/2012 presiserer Jacob C. Hølen forskjellen på anonymiserte og avidentifiserte helseopplysninger ( 1 ). Dette er en viktig presisering. Det er også verdt å merke seg at det...
Steinar Krokstad
20.08.2013
Dagens helsevesen, med gjennomgående høy kvalitet, relativt lave egenandeler og gratis sykehusinnleggelser, er ikke kommet av seg selv. Ingen naturlov tilsier at utviklingen ville bli slik...
Karin de Ridder, Kristine Pape, Steinar Krokstad, Johan Håkon Bjørngaard
02.06.2015
Langtids sykefravær og arbeidsuførhet i ung voksen alder er et problem for den enkelte som rammes og innebærer dårligere fremtidsutsikter med tanke på helse, sosioøkonomisk posisjon og...
Christoffer Holseter, Joakim Døving Dalen, Steinar Krokstad, Terje Andreas Eikemo
10.03.2015
Selvrapportert helse brukes i stort omfang som helsemål i epidemiologisk og sosialvitenskapelig forskning ( 1 , 2 ). Dette helsemålet bygger på en antakelse om at folk selv er i...