()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidlig kombinert antiretroviral behandling ved hivinfeksjon utsetter utvikling av aids, men gir ikke signifikant lavere dødelighet.

  I de fleste retningslinjer for hivinfeksjon anbefales kombinert antiretroviral behandling når CD4-tallet synker under 0,35 per mikroliter.

  En internasjonal studiegruppe har analysert data fra 12 kohorter ved hivklinikker i Europa og USA med til sammen 20 971 hivinfiserte personer, alle med CD4-tall over 0,5 per mikroliter og uten tegn til aids ved inklusjon (1). CD4-tallet sank til 0,2 – 0,499 i løpet av studieperioden hos 8 392 personer. Sammenliknet med dem som startet antiretroviral behandling når CD4-tall nådde 0,5, var hasardratio for død 1,01 (95 % KI 0,84 – 1,22) og 1,20 (KI 0,97 – 1,48) for dem som startet slik behandling først når CD4-tallet sank til henholdsvis 0,35 og 0,2. Tilsvarende hasardratio for død eller utvikling av aids samlet var henholdsvis 1,38 (KI 1,23 – 1,56) og 1,90 (KI 1,67 – 2,15).

  – Denne studien gir verdifull informasjon, men ikke noe sikkert svar om hva som er optimalt starttidspunkt for antiretroviral behandling ved hivinfeksjon, sier professor Johan Bruun ved Infeksjonsmedisinsk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Tidlig behandling utsetter utvikling av aids, men ser ikke ut til å redusere dødeligheten i særlig grad.

  En svakhet ved denne typen kohortstudier er at mange pasienter diagnostiseres på grunnlag av symptomer på begynnende immunsvikt, noe som kan gi en seleksjonsskjevhet i retning av forverret prognose, sier Bruun. I Norge følger vi retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon, som anbefaler behandlingsstart når CD4-tallet synker under 0,35. I amerikanske retningslinjer anbefales behandlingsstart allerede ved CD4-tall under 0,5.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media