Er antidepressiver trafikkfarlige?

Nyheter Allmennmedisin Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av selektive serotoninreopptakshemmere er assosiert med økt risiko for trafikkulykker, viser ny studie.

  Benzodiazepiner gir økt risiko for trafikkulykker, men hvordan andre psykoaktive legemidler påvirker kjøreevnen, er mindre kartlagt. Denne sammenhengen er nå undersøkt i en nederlandsk studie, der forskerne hentet data fra tre kilder: reseptregister, førerkortregister og ulykkesstatistikker fra politiet. Studien omfattet 3 963 bilførere som krevde medisinsk assistanse etter en trafikkulykke i perioden 2000 – 07 og 18 828 kontrollpersoner med førerkort som ikke var utsatt for trafikkulykke i denne perioden (1).

  Trafikkulykker forekom hyppigere blant brukere av angstdempende legemidler (oddsratio 1,54; 95 % KI 1,11 – 2,15). Slike ulykker var også hyppigere blant personer som hadde fått forskrevet selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) (oddsratio 2,03; 95 % KI 1,31 – 3,14). Disse analysene var korrigert for bl.a. kjønn, alder og alkoholkonsum.

  – Tidligere undersøkelser, også norske (2), har vist at bruk av antidepressiver er assosiert med økt ulykkesrisiko, sier Liliana Bachs, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. – Man må likevel være forsiktig med å trekke konklusjoner om en årsakssammenheng, ettersom depresjon i seg selv kan påvirke evnen til å kjøre bil, påpeker hun.

  – Studier har vist at kjøreevnen ofte bedres når behandling med SSRI-midler begynner å virke, selv om legemidlet muligens kan ha en viss negativ virkning. Studier med bruk av kjøresimulator spriker hva gjelder effekt på kjøreevnen. Det arbeides for tiden med et forslag om å innføre faste grenser for tillatt konsentrasjon av andre kjemiske stoffer enn alkohol, men SSRI-midler er ikke med, sier Bachs.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media