Flere omkostninger ved humanitært arbeid

Tor H. Kristiansen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 801 – 2

I Tidsskriftet nr. 8/2011 side 802 er det i referanse 1 feil årstall for publisert artikkel. Riktig referanse skulle vært: Flaatten K. Humanitært arbeid må telle. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 337.

Anbefalte artikler