Forbedring krever gode data

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mette Walberg, smittevernoverlege i Vestre Viken, har i Tidsskriftet nr. 7/2011 (1) redegjort for et systematisk og godt arbeid med smittevern på Bærum sykehus. I artikkelen er hun kritisk til at vi har valgt å bruke prevalensmålinger for å følge måloppnåelse av ett av fem prioriterte mål som Helse Sør-Øst har satt for perioden 2011 – 14, nemlig å redusere forekomsten av sykehusinfeksjoner til under 3 %.

  Prevalens er her et mål på andelen pasienter i institusjonen med helsetjenesteassosierte infeksjoner på et gitt tidspunkt, mens insidens måler antall nye tilfeller av en sykdom i en gitt periode. For Helse Sør-Øst falt valget for 2011 på punktprevalens fordi det er en mer allment kjent og enklere målemetode og fordi hvert helseforetak/sykehus ville ha tidligere resultater å sammenlikne med. I brev til alle helseforetakene av 3.2. 2011 i år ba vi dem derfor om å gjennomføre den første prevalensundersøkelsen 16. februar. Sammen med de to undersøkelsene fra 2010 ville resultatet være en utgangsverdi for helseforetaket for å kunne måle effekten av tiltakene som blir iverksatt i 2011 og som de skal følge opp med nye prevalensundersøkelser i mai, september og november, i samsvar med Folkehelseinstituttets opplegg. Vi har i brevet også omtalt at det i løpet av 2011 vil bli videreutviklet metodikk, indikatorbruk og målemetoder for å gå over til insidensmålinger fra 2012, slik Helsedirektoratet har planlagt. Dette vil skje i nært samarbeid med vårt regionale fagråd for infeksjonsmedisin, immunologi og smittevern.

  Helse Sør-Øst har på denne måten valgt å legge vekt på og prioritere smittevernarbeid i det enkelte helseforetak, i tråd med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Hvert foretak skal utarbeide egne tiltaksplaner for å sikre at regionen når det ambisiøse målet om en halvering av forekomsten av sykehusinfeksjoner i løpet fireårsperioden. Vi har også bedt om at disse planene blir styrebehandlet. Vi er helt enige med Walberg i at insidensmålinger gir et bedre sammenlikningsgrunnlag for å se forskjeller eller likheter mellom ulike avdelinger og institusjoner. Inntil rutiner for insidensmålinger blir mer utviklet og bedre innarbeidet har vi likevel valgt å følge Folkehelseinstituttets praksis med prevalensundersøkelser, fordi de gir et godt alternativ for å registrere og vurdere effekten av det lokale smittevernarbeidet. Disse målingene er sykehusene godt kjent med, og for 2011 har vi økt antall prevalensundersøkelser fra to til fire, for at hvert sykehus skal få flere målepunkter for å følge resultatene av egne tiltak.

  Helse Sør-Øst er svært tilfreds med at det drives et aktivt og godt smittevernarbeid i Vestre Viken og vil bidra til at de erfaringer og resultater som Walberg omtaler, skal komme alle helseforetakene i regionen til gode. Det passer svært godt med at vi nå har prioritert dette området og har et felles mål om å redusere forekomsten av sykehusinfeksjoner som et ledd i arbeidet med å bedre pasientbehandlingen og -sikkerheten. I denne videreutviklingen vil anbefalingene fra fagrådet være svært viktige for oss.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media