Ingen generell reservasjonsrett

Knut E. Bråten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen mener at fastleger ikke kan reservere seg mot å henvise homofile og lesbiske par til assistert befruktning eller forskrive prevensjon til pasienter.

I flere presseoppslag er det uttrykt at fastleger kan nekte å henvise homofile og lesbiske par til assistert befruktning eller forskrive prevensjon.

– Legeforeningen mener at det ikke gjelder noen reservasjonsrett for henvisninger eller behandlinger pasienten har krav på, sier president Torunn Janbu.

– Vi er opptatt av at pasienter skal ha trygghet for lik rett til behandling. Legeforeningen ser det som helt grunnleggende at alle pasienter skal bli møtt på en god måte i sin kontakt med helsevesenet, understreker hun.

Reservasjonsmulighet

Lovgivningen sier ingenting om reservasjonsadgang for helsepersonell. I et stortingsvedtak fra 2008 bes regjeringen «sørge for at det legges til rette for at helsepersonell som av samvittighetsgrunner ønsker det i enkelttilfeller, skal kunne fritas fra å utføre eller assistere ved assistert befrukting». Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt at det her er tale om en reservasjonsmulighet, ikke rett og at det er kommunene som eventuelt må tilrettelegge. For øvrig kan ikke Legeforeningen se at departementet direkte har svart på den bestillingen som ligger i stortingsvedtaket.

Som det klare utgangspunkt er reservasjonsrett for leger bare aktuelt der behandling vurderes som uforsvarlig eller det følger eksplisitt av lov. Abortforskriftens bestemmelse om reservasjonsrett er et eksempel på sistnevnte. Reservasjonsretten gjelder kun deltakelse under inngrepet, og er den eneste bestemmelsen som lovfester en reservasjonsrett for helsepersonell i Norge.

Uønsket situasjon

– Vi ønsker ikke en situasjon der pasienter frykter å bli avvist i sitt møte med helsetjenesten, eller å åpne for at leger skal kunne reservere seg mot å henvise eller behandle enkeltgrupper av pasienter, sier Janbu.

Legeforeningen mener at det ikke er behov for regelendringer eller særskilte tiltak fra kommunenes side overfor legene. Men foreningen vil ta ansvar og bidra med å formidle forventningene til legene.

Legeforeningen er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om saken.

Anbefalte artikler