Dystert om tobakk fra SIRUS

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 6/2011 hevder sosiolog Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) at Norge ikke kan bli røykfritt med dagens metoder. Videre forkastes ideen om et tobakksfritt samfunn fordi visjonen vil «stå i veien for tiltak som kan redusere tobakksrelatert dødelighet» (1).

  Lund forventer at den resterende «kjerne røykere» nærmest er resistent mot tradisjonell påvirkning og hjelp. Det dreier seg om 800 000 dagligrøykere (2). Han foreslår markedsføring av snus og nikotinlegemidler, under forutsetning av at vi betrakter røyking «som en kronisk lidelse som trenger livslang medisinering» (1). Ideene stemmer overens med tobakksindustriens markedsstrategi og ble nærmere beskrevet i 2009 i en 80-siders rapport om «skadereduksjon» fra SIRUS (3).

  I tobakksspørsmål vil vel de fleste tolke «skadereduksjon» som all reduksjon av bruken eller skadevirkningene av tobakk. Lunds definisjon er mer snever og ligger tett opptil det snusprodusentene kaller «harm reduction» eller «riskreduktion» (4). Med finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet og fra Norges forskningsråd har Statens institutt for rusmiddelforskning gjennom flere år formidlet tobakksindustriens strategiske tankegods, herunder anbefaling av snus ved røykeslutt, til tross for svært mangelfull dokumentasjon av effekt og bivirkninger.

  Lunds dystre spådommer begrunnes med det han mener er en beskjeden nedgang i det absolutte antall norske røykere siden 1960 (1). Han unnlater å nevne at folketallet samtidig har økt med 1,2 millioner. Jeg finner det naturlig å peke på at andelen dagligrøykere sank fra 32 % til 21 % fra 1999 til 2009 (2).

  Lund antar at det vil gå 30 – 40 år før andelen røykere i Norge er nede på 10 % og henviser til beregninger fra USA og Australia. Disse modellbaserte antakelsene serveres uten diskusjon av tilgrunnliggende forutsetninger eller overførbarhet.

  Verdens helseorganisasjon anbefalte i 2010 norske myndigheter å styrke arbeidet mot tobakk, inkludert økt innsats mot bruk av snus (5). Lunds torpedering av dagens visjoner og virkemidler står i grell kontrast til Finlands nye tobakkslov (2010), der målet ble definert i lovteksten: en tobakksfri nasjon. Finnene vil dessuten forby salg og privat import av snus. Hva Finland allerede har oppnådd med røykeslutt, hovedsakelig uten bruk av snus, illustreres av en formidabel nedgang i forekomsten av lungekreft hos menn (fig 1) (6).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media