Å se helse i lys av tid og sted

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Maio, Fernando De

  Health and social theory

  204 s, ill. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2010. Pris USD 30

  ISBN 978-0-230-51742-4

  Helse, helseforståelser, helseprofesjoner og helsetjenester – alt er sosialt forankret og må forstås i lys av den historiske og kulturelle konteksten de inngår i, og oppstår av. Gjennom åtte kapitler har den kanadiske forfatteren Fernando De Maio som mål å drøfte ulike empiriske tema ut fra denne overordnede tenkemåten.

  Etter en introduksjon av formålet og oppbyggingen gir De Maio et historisk tilbakeblikk på opptakten til den medisinske sosiologien, deriblant Virchow og Engels, samtidig som han presenterer grunnelementene i faget. Deretter beskriver han fremveksten av medisinsk sosiologi som en selvstendig fagdisiplin på 1950-tallet, samt fagets utvikling gjennom kontinuerlig teoribygging de siste 60 årene. Sentrale teoretikere som Parsons, Goffman, Merton, Freidson, Illich og Foucault blir både presentert og sammenstilt. Så vender forfatteren seg fra teoretiske til empirisk orienterte diskusjoner.

  Den empiriske delen (kapittel 4 – 7) omhandler sentrale temaer som sosial ulikhet i helse, helsetjenesten som system, medikalisering og lege- og pasientrollen. I kapitlet om helseulikheter beskriver forfatteren observerte mønstre i en internasjonal sammenheng, samtidig som han drøfter hvordan ulikhetene kan forklares. I kapitlet om helsetjenesten som system, beskriver og sammenlikner han ulike helsesystemer, etterfulgt av casestudier fra Canada og Venezuela. I neste kapittel diskuterer han medikaliseringens fremvekst, uttrykk, drivkrefter og konsekvenser med vekt på klassiske medikaliseringsteoretikere som Zola, Illich, Conrad og Freidson, firkløveret som på 1970-tallet utviklet begrepet medikalisering. I kapitlet om lege- og pasientrollen drøfter han ulike dimensjoner ved lege-pasient-relasjonen, ulike måter å forstå de to komplementære rollene på, og sentrale kjennetegn ved kliniske beslutningsprosesser. Til slutt sammenfatter han noen av hovedpunktene, før han avslutter med forslag til videre lesning, litteraturliste og indeks.

  Health and social theory er en velskrevet bok som gir en lettfattelig, men grundig innføring i sosiale og kulturelle aspekter ved helse, sykdom og medisinsk praksis, og kan leses uten særlige forkunnskaper. De ulike kapitlene føyes sammen gjennom røde tråder hele veien.

  Boken har høy praksisrelevans og egner seg for medisinstudenter, masterstudenter i helsefag og folkehelse, og for leger som ønsker å utvikle sine evner til å se og forstå sosiale og kulturelle dimensjoner ved sin yrkesutøvelse. Tid og sted har betydning for og innvirkning på all medisinsk praksis. Endringer i sykdomspanoramaet, medikalisering i rakettfart, økte forventninger og prioriteringsutfordringer, økt teknifisering av medisinen som fag, økt søkelys på effektivitet og økt politisk styring av helseprofesjonene gir nye utfordringer for dagens leger. Evne til å håndtere disse utfordringene på en fornuftig måte forutsetter kunnskaper i mer enn biologi, biokjemi og sykdomslære.

  Dette er en dagsaktuell og etterlengtet bok som fyller et tomrom i litteraturen – herved anbefalt!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media