Lærerike nevrologiske sykehistorier

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Macleod, Malcolm

  Simpson, Marion

  Pal, Suvankar

  Neurology

  Clinical cases uncovered. 152 s, tab, ill. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 22

  ISBN 978-1-4051-6220-3

  Subjektive plager eller funksjonssvikt som kan skyldes nevrologisk sykdom, er vanlig i befolkningen og hyppig årsak til at lege kontaktes. I dette heftet på drøye 150 sider gjennomgår forfatterne sykehistoriene til en rekke pasienter med slike plager og viser innsiktsfullt veien som fører frem til en diagnose gjennom bruk av nevrologisk undersøkelsesmetodikk.

  Etter et kortfattet resymé av nervesystemets fysiologi gir forfatterne en del generelle råd om opptak av anamnese, om den kliniske undersøkelsen og om bruk av laboratoriemetoder ved nevrologiske problemstillinger. Hovedinnholdet er en beskrivelse av hvordan man når frem til diagnosen hos 27 pasienter som presenterer seg med forskjellige plager, så som ulike hode- og ansiktssmerter, anfall med svakhet eller kramper, svekket hukommelse, språkforstyrrelser, konfusjon, ustøhet, synsforstyrrelser og parestesier. Både akutte og mer kroniske tilstander drøftes. Mange symptomer og tegn av nevrologisk art som man kan møte i allmennpraksis, akuttmottak eller på nevrologiske poliklinikker, gjennomgås. Forfatterne gir også en forholdsvis kortfattet, men oppdatert oversikt over behandlingsmulighetene for hver enkelt sykdom. Siste del består av spørsmål studenter kan møte ved eksamen i nevrologi. Oppgavene virker svært enkle etter at pasienthistoriene er gjennomgått.

  For hver kasuistikk drøfter forfatterne kort i hvilken retning man må tenke ut fra de plager pasienten har søkt lege for. De gir gode råd om viktige anamnestiske opplysninger det er nødvendig å få frem ved samtalen med pasienten, og det understrekes at komparentopplysninger ofte må innhentes. Etter opptak av anamnesen diskuteres de diagnostiske mulighetene som foreligger. En god og målrettet anamnese kan ofte gi grunnlag for å stille rett diagnose og er kanskje den viktigste delen av konsultasjonen hos nevrolog. Nye, detaljerte overveielser gjøres når også funn ved klinisk nevrologisk undersøkelse foreligger. Deretter diskuterer forfatterne hvilke supplerende undersøkelser som ev. bør gjøres for å sikre diagnosen. Og – i motsetning til hva de fleste nevrologer erfarer i det virkelige liv – greier forfatterne alltid å stille en diagnose enten det foreligger organisk sykdom eller ikke.

  Kasuistikkene viser hvor spennende og utfordrende nevrologisk diagnostikk kan være. Boken er full av nyttige drøftinger og praktiske råd basert på solid kunnskap om nervesystemets anatomi, fysiologi og patofysiologi og om det nevrologiske sykdomsspektret. For hver diagnose er det oppgitt referanse(r) til nyere oversiktsartikler. Illustrasjoner og tabeller er oversiktlige, og språket er lettlest engelsk.

  Britiske nevrologer går for å være fremragende klinikere, og det gode kliniske skjønn gjennomsyrer teksten. Noe av dette skjønnet kan man nok tilegne seg gjennom lesning, men det viktigste i så måte er øvelse og erfaring gjennom praktisk arbeid under veiledning. Enkelte forskjeller mellom britisk og norsk tradisjon fremkommer; vi er nok raskere (for raske?) til å rekvirere nevroradiologiske undersøkelser – og britene beskriver at vannklar spinalvæske er «gin clear»!

  Forfatterne angir at medisinstudenter er den primære målgruppen. Jeg kan anbefale den for alle leger med interesse for nevrologi – som møter pasienter med plager av nevrologisk art, både i allmennpraksis og på sykehus. De praktiske rådene om rasjonell og systematisk tilnærming til nevrologiske problemstillinger vil ikke minst være nyttig lesning for utdanningskandidater ved nevrologiske avdelinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media