Satsingsområder – vellykket strategisk grep

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tydelige mål med gode strategier har gitt god måloppnåelse for Legeforeningens seks satsingsområder. Et nyutviklet Prinsipp- og arbeidsprogram (PAP) vedtatt av landsstyret i 2009 har lagt et godt grunnlag for arbeidet med satsingsområdene.

  Legeforeningens formålsparagraf og PAP er grunnlaget for våre seks satsingsområde, med klare mål i 2009 – 11. I tillegg har vi tatt gode grep om øvrige utfordringer som en helsetjeneste i stadig omstilling gir oss. Måloppnåelse avhenger av gode strategier og handlingsplaner for å oppnå konkrete resultater, på kort og lang sikt. Ulike mål krever ulik tilnærming, som bruk av politiske kanaler, media, samarbeid med andre organisasjoner, ofte i kombinasjon. Gjennomslag oppnås ved kunnskap og evne til å se flere strategiske valgmuligheter og bruke dem på en kløktig måte. Det gir godt politisk håndverk og Legeforeningen innflytelse. Hvor langt er vi kommet i måloppnåelse på satsingsområdene? Flere mål er nådd. Andre krever mer langsiktig arbeid, men hvor kursen er stø.

  Kvalitet og arbeidsmiljø, i tillegg til økonomi, som styringsverktøy på sykehus. God kvalitet på helsetjeneste krever godt arbeidsmiljø. Det er Legeforeningens tydelige budskap, også formidlet i en ny arbeidsmiljøveileder. Kvalitet løftes nå frem også av politikerne. Legeforeningens statusrapport i år om kvalitet, kan få innflytelse i regjeringens varslede Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet.

  Faste stillinger for leger på sykehus. Her har vi fått politisk gjennomslag. Helseministeren var krystallklar. Vi er nå i dialog om implementering, også knyttet til god spesialistutdanning.

  Innflytelse på Samhandlingsreformen. Vår omfattende aktivitet og høringsinnspill, kontakt med politikere og media har bidratt til bedre veivalg i reformen. I den nye Stortingsmeldingen er definisjon av lokalsykehus tatt inn, men fortsatt mangelfull. Legeforeningens gjentatte utspill i media om behovet for en nasjonal sykehusplan er blitt et mantra – plukket opp av mange.

  Fastlegeordningen skal fortsatt være en nasjonal ordning. Finansieringen endres ikke – i tråd med Legeforeningens syn. Den videre utvikling knyttes til revisjon av fastlegeforskriften – med en rekke utfordringer. Vi ser likevel positive forslag om tilrettelegging for kvalitetsarbeid og på sikt vil fastlegen kunne legge øyeblikkelig hjelp pasienter direkte inn i kommunale institusjoner, slik vi har foreslått. KS er en god samarbeidspartner. Fastlegeordningen må fortsatt tuftes på et godt trepartssamarbeid mellom stat, KS og Legeforeningen. Det gir god resultatoppnåelse.

  Fremme forskning. Legeforeningen har et omfattende forskningsprosjekt, og nå en ressursside på nettet: legeforeningen.no/forskning. Argumentasjon for forskning krever faglig tyngde, hvor vi har stor nytte av våre fagmedisinske foreninger. Dette kombineres med politisk arbeid hvor samarbeid med Akademikerne er verdifullt.

  Behovet for styrking av tillitsvalgtapparatet øker i takt med stadige endringer i helsesektoren. Legeforeningen har laget en Omstillingsveileder, utvidet kursing og bistand og revidert Tillitsvalgthåndboka. «Min side» forenkler kommunikasjon, og som arkiv letter den kompetanseoverføring mellom tillitsvalgte. På landsstyremøtet nå legger sentralstyret frem forslag om at tillitsvalgtarbeid skal telle i spesialistutdanningen. Et godt PAP med klare bestillinger gir viktige styringssignaler og Legeforeningen innflytelse. Jeg ser frem til at landsstyret også i år gjennom gode debatter vedtar et godt PAP!

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media