125 år for god kvalitet i helsetjenesten

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er det overordnede politiske budskapet for landsstyremøtet 2011 som avholdes i Oslo 25.– 27. mai.

  Mange viktige saker skal opp til votering under landsstyremøtet. Her fra avstemningen under et tidligere landsstyremøte…
  Mange viktige saker skal opp til votering under landsstyremøtet. Her fra avstemningen under et tidligere landsstyremøte. Foto Lisbet T. Kongsvik

  Årets landsstyremøte vil naturlig nok bære preg av at Legeforeningen runder 125 år, men også av valget på nytt sentralstyre og ny president. Legeforeningens første kvinnelige president takker nå av etter seks år som Legeforeningens øverste tillitsvalgte.

  Landsstyremøtet åpner offisielt i Operaen mens selve møtet fortsetter på Soria Moria Hotell og Konferansesenter. Mange viktige helsepolitiske saker skal drøftes.

  Helseregistre, personvern og nasjonal sykehusplan

  Helseregistre, personvern og nasjonal sykehusplan

  Legeforeningens ulike foreningsledd har vært invitert til å komme med forslag til aktuelle helsepolitiske saker. Tilbakemeldingene har vist stort engasjement og gitt mange forslag til gode temaer. Ett av disse var legerollen. Temaet ble vurdert som spennende, men for vidt. Sentralstyret besluttet derfor å avgrense temaet til «legerollene når det skjer medisinske feil og uheldige hendelser». De fleste leger opplever i sitt yrkesliv at det skjer uønskede hendelser og medisinske feil som skader pasienter. Hvordan reagerer leger i denne situasjonen – som kollega, som leder og i rollen som den med ansvaret for feilen? Er det tilstrekkelig åpenhet og aksept for den risiko medisinsk virksomhet innebærer – i legegruppen og i befolkningen?

  – Det er et mål at de aktuelle temaene som tas opp til debatt på landsstyremøtet skal engasjere flest mulig og at sakene som behandles ikke bør være «sluttførte», men områder under utvikling, sier Torunn Janbu.

  – Legerollene når det skjer medisinske feil og uheldige hendelser er et viktig tema som engasjerer bredt. En åpen og bred drøfting om dette nå vil være en god start på et arbeid for å utmeisle Legeforeningens politikk og rolle fremover. Drøftingen vil være en god anledning til å samle foreningen i en felles forståelse og politikk, sier hun.

  Helsepolitisk debatt om samhandlingsreformen

  Helsepolitisk debatt om samhandlingsreformen

  Regjeringen har nylig lagt frem to lovproposisjoner og en stortingsmelding som legger føringer for hvordan reformen skal gjennomføres. Det inviteres til debatt om virkemidlene som er lagt frem vil være treffsikre for å nå målsettingene i samhandlingsreformen. Sentrale helsepolitikere er invitert til å innlede til debatten, blant disse leder av Stortingets helse- og omsorgskomité Bent Høie (Høyre), medlem av komiteen Kjersti Toppe (Senterpartiet) og Knut Magne Ellingsen (leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Debatten vil også i år bli ledet av Aslak Bonde. Etter hovedinnleggene er det paneldebatt hvor landsstyredelegatene inviteres til å delta.

  Spennende valg

  Spennende valg

  To yrkesforeningsledere, Hege Gjessing i Yngre legers forening og Trond Egil Hansen i Allmennlegeforeningen, har meldt sitt kandidatur til presidentvervet (se egen sak). Det skal også velges visepresident, sju sentralstyremedlemmer og tre varamedlemmer. I tillegg skal det velges to styremedlemmer med varamedlemmer til styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), valgkomité og desisorutvalg. Valget finner sted torsdag ettermiddag.

  – Vi har mottatt forslag på mange gode kandidater og regner med at Legeforeningen også neste periode vil få et godt sentralstyre, sier valgkomiteens leder Ottar Grimstad. Han forteller at valgkomiteen vil delta på flere arrangementer i tiden fremover slik at de kan danne seg det beste bildet av sentralstyrekandidatene. Landsstyret vil motta en fullstendig liste med kortfattet CV over alle foreslåtte kandidater to uker før selve landsstyremøtet, men innstillingen fra valgkomiteen vil først bli presentert kl 17 onsdag 25. mai. Se presentasjon av kandidatene her: www.legeforeningen.no/id/166400.0

  Nytt prinsipp- og arbeidsprogram

  Nytt prinsipp- og arbeidsprogram

  Landsstyret skal ikke bare vedta nytt prinsipp- og arbeidsprogram (PAP), men skal også behandle prinsippet om å dele PAP i to. En høringsrunde blant organisasjonsleddene har vist støtte til å dele inn i et Prinsipprogram og et Arbeidsprogram, samt at det har kommet en rekke konkrete forslag fra organisasjonsleddene til punkter som bør inngå i programmene.

  Bortfall av autorisasjon

  Bortfall av autorisasjon

  I tillegg til å behandle utdanningssaker, forslag til lovendringer, årsmelding, regnskap og budsjett har Eldre lægers forening ønsket at landsstyret drøfter bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning ved fylte 75 år. Et brev fra Eldre lægers forening har i denne anledning vært sendt på høring i foreningen. 23 organisasjonsledd har gitt tilbakemelding.

  142 delegater på landsstyremøtet

  Årets landsstyremøte samler delegater fra hele landet. Lokalforeningene er representert med 21 delegater og Norsk medisinstudentforening med seks. Allmennlegeforeningen har 17 delegater, Overlegeforeningen 26 og Yngre legers forening 23. De små yrkesforeningene er representert med henholdsvis to fra Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, tre fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, to fra Norsk arbeidsmedisinsk forening og fem fra Praktiserende Spesialisters Landsforening. I tillegg består landsstyret av delegater fra seks ulike valggrupper. Disse representerer kirurgiske fag (fire), indremedisinske fag, allmennmedisin, grupperettede medisinske fag, medisinske servicefag og psykiatriske fag med tre hver. Eldre lægers forening har to delegater, regionsutvalgene fire og sentralstyret ni medlemmer.

  Dirigenter vil som tidligere år være Bjørn Martin Aasen og Anne Mathilde Hanstad.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media