Menneskehetens største svøpe

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Condrau, Flurin

  Worboys, Michael

  Tuberculosis then and now

  Perspectives on the history of an infectious disease. 243 s, tab, ill. Quebec: McGill-Queen’s University Press, 2010. Pris CAD 95

  ISBN 978-0-7735-3601-2

  Denne boken er interessant lesning for alle som er interessert i historie generelt, medisinsk sosialhistorie og tuberkulose som fagfelt. I og med at det er en antologi, der mange forfattere har bidratt, veksler språk og form en god del; fra et sosiologisk og historisk perspektiv til mer medisinsk-faglige og epidemiologiske synsvinkler der et vanlig publikum vil ha vanskeligere for å henge med. Intensjonen er å trekke lange linjer i tuberkulosens historie og gi innblikk i dens rolle, både som sykdom og fenomen i samfunnet. Hvert kapittel har nærmest form av en trykt forelesning med tettpakket tekst. I hele boken forekommer kun fire illustrasjoner og tre tabeller. Det er fyldige referanselister til hvert kapittel.

  I det første kapitlet beskriver forfatterne hvordan måten historikerne beskriver tuberkulose har endret seg gjennom tidene. Noen har vært opptatt av å skildre medisinsk fremgang på området, andre av tuberkulosen som metafor, hvordan samfunnets syn på tuberkulose bestemmer måten tuberkulosepasienter blir behandlet på, og måten de erfarer sin sykdom. Et viktig perspektiv blir da det narrative, fortellinger om enkeltpasienters tragiske erfaring med sykdommen. Her finnes et rikholdig materiale, både i kunst, litteratur og på film, som viser at den skrekk og elendighet som sykdommen har spredt opp igjennom historien, knapt kan overdrives. Men ikke minst filmmediet er også blitt brukt til opplysning og forebygging, ofte med et narrativt preg med utgangspunkt i personlige historier.

  Et helt kapittel er viet «Patient Zero», New York Posts fiktive hjemløse narkoman. Forfatterne bruker ham for å skildre den omfattende epidemien med den resistente, høyvirulente nye tuberkulosen som herjet New York i begynnelsen av 1990-årene. Sanatorieperioden vies også betydelig plass. Her finner vi både sosiologisk analyse, der man retter søkelyset mot hva slike «Goffmanske totale institusjoner» gjør med enkeltmennesket, og epidemiologiske perspektiver. Det generelle sosiale stigmaet drøftes også, ikke minst hvordan man i Vesten har endret syn på tuberkulose fra en sykdom som rammet nesten hver eneste familie, til å bli forbundet med immigranter, fattige og hjemløse. De siste kapitlene er viet de historiske årsakene til at sykdommen har gått radikalt tilbake i Vesten. Ikke minst understreker forfatterne at å få en effektiv behandling ble en viktig del av arbeiderbevegelsens kamp for sosial rettferdighet.

  Boken har en lang rekke interessante perspektiver. Det er dens styrke og svakhet. Den spriker i mange retninger uten noen klar rød tråd, samtidig som den gir mye verdifull innsikt og grunnlag for refleksjon over tuberkulose – som på mange måter har vært, og fortsatt er, menneskehetens største svøpe. Det største problemet er at forfatterne nesten utelukkende tar utgangspunkt i Vesten og knapt nevner at resistent tuberkulose faktisk er på fremmarsj i store deler av verden. Tuberkulosens historie er ikke ferdigskrevet, vi går tvert imot sannsynligvis inn i det viktigste kapitlet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media