Mange sykehus tilbyr alternativ behandling

Laila J. Salomonsen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 327

Setningen på side 327, første spalte, annet avsnitt, tredje linje skal være: I Norge er akupunktur oftest innført av sykehusledelsen, og vitenskapelig evidens anføres som grunn oftere enn i studien fra 2001.

Anbefalte artikler