Krav om faste stillinger i sykehus

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 502

I Tidsskriftet nr. 5 s. 502 under Litteratur skal riktig tittel være: Enighet om å gå bort fra midlertidige stillinger.

Anbefalte artikler