()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å se filmer der andre hypertonipasienter forteller sine historier, kan øke effekten av vanlig blodtrykksbehandling.

  Mange pasienter med hypertoni oppnår ikke ønskede blodtrykksverdier på behandling foreskrevet av lege. Lav etterlevelse er særlig vanlig blant pasienter med lav inntekt og lite utdanning.

  I en studie i USA ble 299 fargede hypertonipasienter med lav sosial status randomisert til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen fikk utdelt tre DVD-filmer og ellers fulgt opp på vanlig måte (1). Filmene var basert på intervjuer med personer med hypertoni fra den aktuelle studiepopulasjonen og inneholdt også fakta om blodtrykk og råd om sunn livsstil. Kontrollgruppen fikk DVD-filmer med helseinformasjon uten direkte relevans for hypertoni samt vanlig oppfølging.

  230 pasienter (77 %) fullførte studien. Hos dem som hadde ukontrollert hypertoni ved studiestart, var blodtrykket lavest blant dem som fikk se intervjufilmene, både etter tre måneder og ved studieslutt etter 6 – 9 måneder. Det var ingen forskjell mellom pasienter med kontrollert blodtrykk ved studiestart.

  – Studien åpner for interessante perspektiver, selv om den har mange svakheter og begrensninger, sier Jan Frich ved Universitetet i Oslo, som har interessert seg mye for narrativ medisin, altså bruken av fortellinger i terapeutisk sammenheng. Nærliggende forklaringer for effekten på blodtrykk er at pasientene identifiserte seg med intervjuobjektene i filmene, fikk økt tiltro til betydningen av livsstilsendringer og ble motivert til å følge foreskrevet behandling.

  Det er usikkert om erfaringene kan overføres til andre grupper av pasienter. Studien viser likevel at rollemodeller, ofte omtalt som likemenn, kan ha en viktig funksjon for andre pasienter gjennom å dele sine erfaringer med å leve med kronisk sykdom, sier Frich.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media