Uunnværlig oppslagsbok om legemidler

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Fjeldstad, Trygve

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2010

2 099 s, tab, ill. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok, 2010. Pris NOK 395

ISBN 978-82-90732-10-8

Omfattende og kompakt, men uunnværlig. Det er inntrykket man sitter igjen med etter å ha bladd gjennom Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2010 – den siste revisjonen av en kjent og kjær klassiker for norske leger.

Det er bare å ta av seg hatten for det formidable arbeidet som ligger bak denne satsingen som er finansiert av staten, men som har styrerepresentasjon fra Legeforeningen og Apotekforeningen. At boken er redigert av et bredt sammensatt utvalg av representanter for sykehusmedisin, primærmedisin og farmasimiljøet – og at dens innhold er nøytralt i forhold til legemiddelindustrien – gir Legemiddelhåndboken legitimitet og troverdighet. Dette er et oppslagsverk for leger flest, men med særlig aktualitet for allmennleger, sykehjemsleger og turnusleger.

Bokens særpreg er terapiorienteringen. Foruten å omtale legemiddelbruk ved ulike sykdommer retter bidragsyterne også oppmerksomheten mot ikke-medikamentell behandling ved tilstander som matvareintoleranse og funksjonelle tarmlidelser. Det er tre hoveddeler. Først kommer 24 terapikapitler som er merket med «T» foran hvert kapittelnummer. I terapikapitlene omtaler man viktige sykdommer og ditto behandlingsalternativer. Så følger 22 legemiddelkapitler merket med «L». Disse dreier seg om de legemidlene som har sine hovedindikasjoner under tilsvarende terapikapitler. Den siste delen omfatter 23 generelle kapitler, merket med «G». Denne delen utgjør nærmest en kortfattet lærebok om farmakologiske prinsipper, farmakoterapi og praktiske aspekter ved legemiddelforskrivning. Til slutt er det et solid register over søkeord og nyttige adresser.

Et nytt og interessant kapittel er Miljøpåvirkning av legemidler som omhandler giftighet og nedbryting av virkestoffer samt deres potensial for skadelig resirkulering i fisk og andre organismer. Kapitlet om forgiftninger er utvidet og inkluderer en oversiktstabell med lenker fra virkestoffomtalene. Interaksjonslisten inkluderer en del vanlige naturlegemidler. Annet nytt i denne utgaven er angivelser av kilder som er tilgjengelige via nettversjonen. Som før vil du finne behandlingsalgoritmer for bl.a. diabetes, hjerte-lunge-redning og sepsis samt tabeller for legemiddeldosering ved ulike sykdommer.

I et skiftende legemiddelmarked er informasjonsoppdatering en stor utfordring. Ettersom redaksjonen for papirutgaven ble avsluttet sommeren 2010, vil noe av informasjonen allerede nå være utgått på dato – eksempelvis omtalen av diabetesmidlet rosiglitazon som nylig ble suspendert fra markedet. I slike tilfeller vil brukerne ha nytte av nettutgaven med dens versatile søkemuligheter. Det lønner seg imidlertid å bruke litt tid på å bli kjent med dens funksjonalitet.

I så henseende er det betimelig å spørre hvor lenge den stadig esende papirversjonen av Legemiddelhåndboken vil ha livets rett. Men for de av oss som «vokste opp» med boken i 1980- og 90-årene, gir det enn så lenge en følelse av faglig tilfredshet å finne en fremskutt plass for den i bokreolen på legekontoret – samtidig som vi aktiverer lenken til Internett. For det er nok nettutgaven som vil bli mest brukt i tiden som kommer.

Anbefalte artikler