Mange nye legespesialister, men færre norske

Einar Skoglund Om forfatteren
Artikkel

Det ble gitt 1 155 nye spesialistgodkjenninger i 2010. Bare i 2009 har dette antallet vært høyere, med 1 209 nye godkjenninger. Det er en nedgang i antallet norske statsborgere som blir godkjent.

Av de nye spesialistgodkjenningene er det 129 spesialister i allmennmedisin som er godkjent etter norske regler. 477 er spesialister i de øvrige spesialitetene godkjent etter norske regler og 549 godkjenninger gjelder spesialister overført fra andre land i EU/EØS/Norden. Av disse er 440 fra Norden og 109 fra EU/EØS for øvrig. Begge de to sistnevnte tallene er de høyeste noensinne.

I 2010 er det gitt spesialistgodkjenninger i alle spesialiteter unntatt i medisinsk biokjemi. Det er dermed gitt spesialistgodkjenning også i de spesialitetene som ikke hadde noen godkjenninger i 2009.

I tillegg til de nye spesialistgodkjenningene ble det gitt 515 resertifiseringer i allmennmedisin. Dette tallet varierer i femårssykluser og har bare vært høyere i 2000 og i 2005.

Mange nye utenlandske spesialister

Totalt 627 (54,3 %) av spesialistgodkjenningene er gitt til utenlandske statsborgere. Dette er det høyeste antallet noensinne. Det nest høyeste antallet var i 2009, med 621 godkjenninger, noe som var en stor økning fra tidligere. Etter 2001 har andelen utenlandske statsborgere blant nye spesialister økt jevnt hvert år. I 2005 var den økt til 44,5 %.

Mange av de utenlandske statsborgerne som får norsk spesialistgodkjenning, arbeider ikke i Norge over lengre tid. Dette gjelder i størst grad for konverteringer fra Norden og særlig for borgere fra disse landene. For borgere fra land utenfor Norden er andelen som blir værende i Norge høyere. Totalt sett er andelen av de utenlandske borgerne som blir værende i Norge, såpass høy at andelen spesialister blant utenlandske leger i Norge øker ganske raskt. Dette er et resultat av at antallet norske statsborgere som er blitt godkjente spesialister, ikke har økt i takt med det økende antallet nye leger som er kommet til.

Når vi holder allmennmedisin utenfor, er antallet norske statsborgere godkjent etter norske regler i 2010 lavere enn i både 1984 og i 1986, og også lavere enn i 2001, 2005 og 2009. Det er heller ingen økning i andelen av allmennlegene som har spesialistgodkjenning i allmennmedisin.

Ettersom det også er stor tilvekst av nyutdannede leger i legepopulasjonen, betyr alt dette at andelen av legepopulasjonen som har spesialistgodkjenning, er noe synkende til tross for relativt stor tilvekst av utenlandske spesialister. Våre beregninger av tilgang, avgang og etterspørsel etter spesialister tyder på at disse tendensene vil bli kraftig forsterket i årene fremover.

Tabell 1  Utviklingen av antall spesialistgodkjenninger fra 2004 – 10

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Allmennmedisin (etter norske spesialistregler)

116

96

113

139

121

117

129

Norske spesialistregler (alle spesialiteter unntatt allmennmedisin)

449

490

465

414

449

576

477

Overføring av spesialistgodkjenninger, EU/EØS/Norden

238

 288

 397

454

428

518

549

Økende kjønnsforskjeller i utdanningstid

Med utdanningstid menes antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning. Gjennomsnittlig utdanningstid for godkjenninger etter norske regler, for alle med minimum fem og maksimum 15 år, var kortere for kvinner enn for menn frem til midten av 1990-tallet. Forskjellene mellom kjønnene mht. utdanningstid var forholdsvis små på 1990-tallet. Siden den tid har utdanningstiden i økende grad vært lengre for kvinner enn for menn. I 2010 var den totalt 8,35 år: 9,03 år for kvinner og 7,82 år for menn.

Gjennomsnittsalderen for de 606 spesialistgodkjenningene etter norske regler var 41,4 år i 2010, så vidt litt høyere for kvinner enn for menn.

Fortsatt klart lavere kvinneandel

For spesialistgodkjenninger etter norske regler var kvinneandelen 43,7 % i 2010. Den høyeste kvinneandelen vi har hatt for spesialistgodkjenninger etter norske regler var 45,5 % i årene 2003 – 05. I alle årene siden har kvinneandelen vært litt lavere. For spesialistgodkjenninger overført fra EU/EØS/Norden var den 26,7 % i 2010. Også her var kvinneandelen høyest i årene 2003 – 05 med 34,6 %. Den har vært lavere i alle år siden.

Se statistikk over spesialistgodkjenninger på: www.legeforeningen.no/id/1437

Oppdatert fortegnelse over godkjente spesialister finnes på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/id/57306

Anbefalte artikler