Søvnforstyrrelser ved psykiske lidelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pandi-Perumal, S.R.

  Kramer, Milton

  Sleep and mental illness

  430 s, tab, ill. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Pris GBP 80ISBN 978-0-521-11050-1

  Sleep and mental illness er en lærebok hvor forfatterne tar sikte på å gi en presentasjon av søvn ved ulike psykiske lidelser. Målgruppen er alle som befatter seg med utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser der søvnforstyrrelser utgjør en vesentlig del av symptombildet.

  Boken er delt i tre deler: I den første delen tar forfatterne for seg basalforskningen rundt søvn og psykiske lidelser, inkludert forholdet mellom depresjon og søvn, arvens påvirkning på søvn og søvnendringer forårsaket av psykofarmaka. Den andre delen handler om de nevroendokrine endringene som man ser ved ulike psykiske lidelser. Den tredje delen er den største og består av en serie kliniske problemstillinger knyttet til søvn og psykiske lidelser. Her omtaler forfatterne temaer som søvn ved AD/HD, demens, autisme, schizofreni, spiseforstyrrelser, borderline personlighetsforstyrrelse og hodeskader.

  Søvnforstyrrelser finner man nesten alltid ved psykisk lidelse, men det er begrenset kunnskap om søvnlidelser er en konsekvens av psykiske lidelser, eller omvendt. Det som er sikkert, er at samvariansen er høy. Man antar at om lag 50 – 80 % av pasienter med en psykisk lidelse har søvnforstyrrelser, og at ca. 50 % av pasienter med kronisk insomni har en psykisk lidelse.

  Sleep and mental illness består av 36 kapitler som er skrevet av 72 forfattere. De to redaktørene, Pandi-Perumal og Kramer, er henholdsvis søvnforsker og professor i psykiatri. Forfatterne er et knippe av de fremste søvnekspertene i verden. Kapitlene varierer i omfang og presentasjonsmåte, slik det gjerne blir når det er mange forfattere involvert. Bruk av bilder og illustrasjoner er ganske begrenset. En del av fagstoffet er slik presentert at noe bakgrunnsviten om søvnmedisin er nødvendig for å kunne få fullt utbytte av det. Nedslagsfeltet er nok derfor ikke like bredt som forlaget vil ha det til.

  Bidragsyterne gir en god, oppdatert fremstilling av hva vitenskapen hittil har greid å kartlegge om søvnendringer ved psykiske lidelser. Det er mye man ikke vet, men det man vet, er i det store og hele samlet mellom disse permene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media