Solid om sosialpsykiatri

Stein Opjordsmoen Ilner Om forfatteren
Artikkel

Morgan, Craig

Bhugra, Dinesh

Principles of social psychiatry

2. utg. 602 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 75

ISBN 978-0-470-69713-9

Sosialpsykiatri er et felt som omhandler de effektene som det sosiale miljøet i bred forstand har på den enkeltes mentale helse, og den påvirkningen som individet med mentale helseproblemer har på sitt eget miljø. Feltet står epidemiologien nær, og forfatterne tar utgangspunkt i forekomst og årsaksforhold knyttet til de forskjellige tilstandene, når temaer som definisjon og oppdagelse av klinisk signifikant lidelse, forebyggelse, opplysningskampanjer til befolkningen og forskjellige sosiale intervensjoner blir behandlet. Sosialpsykiatri som felt har berøringspunkter med organiseringen og administrasjonen av kommunehelsetjenesten og dessuten helsetjenesteforskningen. Den raske endringen av de sosiale strukturene som vi i mange samfunn er vitne til i dag, har mange årsaker, hvor transkulturelle aspekter knyttet til massemigrasjon og globalisering er viktige temaer.

Boken er meget omfattende og innholdsrik og dekker de relevante områdene. Den består av seks deler og 43 kapitler med i alt 71 bidragsytere. De fleste av disse kommer fra Storbritannia, særlig London, som er et tradisjonelt tyngdepunkt for sosialpsykiatrien. Ikke alle kapitlene er like opplysende, men flere av dem er svært nyttige oppdateringer på feltet. Forfatterne er klare på at de sosiale faktorene er i interaksjon med genetiske, biologiske og psykologiske komponenter i forståelsen av hvordan mentale lidelser oppstår og utvikler seg, og at disse enkeltkomponentene utgjør et samlet hele og ikke konkurrerende standpunkter. Slik virker fremstillingen balansert og blir også nyttig for klinikeren.

Dette er en lærebok i sosialpsykiatri og ingen vanlig lærebok i klinisk psykiatri. Målgruppen blir derfor mer begrenset. Imidlertid vil de som underviser i psykiatri på høyskole- og universitetsnivå, finne mye stoff av interesse, og jeg anbefaler at boken også er tilgjengelig ved alle institusjoner som utdanner spesialister i psykiatri og klinisk psykologi.

Anbefalte artikler