Solid om flyktninger og asylsøkere

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bhugra, Dinesh

  Craig, Tom

  Bhui, Kamaldeep

  Mental health of refugees and asylum seekers

  308 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-955722-6

  Bidragsyterne gir en relevant og oppdatert innføring i teoretiske og praktiske utfordringer i den psykiske helsetjenesten for flyktninger og asylsøkere. De retter søkelyset mot de spesielle utfordringene ved det å være flyktning, migrasjonens helsebelastninger og hvordan man kan møte pasienter på en best mulig måte. Forfatternes intensjon har vært å løfte et fagfelt uten sterke brukergrupper opp og vise dette som det spennende og interessante fagfeltet det er. Boken retter seg mot terapeuter innen psykisk helse i spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i primærhelsetjenesten, men er også relevant for andre som kommer i kontakt med disse gruppene.

  Det er 21 kapitler, og bidragsyterne representerer en betydelig kompetanse innen feltet, både fra klinisk praksis og forskning ved universiteter i Europa, USA, Asia og Australia. De presenterer oppdatert og anvendt forskning med kliniske eksempler.

  Forfatterne gir en grundig teoretisk innføring, hvor de belyser sammenhengen mellom psykisk helse og migrasjon. De tar opp så vel tilpasning, utfordringer med henblikk på identitet som pre- og postmigrasjonsutfordringer.

  Den mer praktisk orienterte delen omhandler psykiatriens kulturelle og språklige utfordringer ved diagnostisering av flyktningpasienter. De belyser terapeutiske forventninger, terapeut-pasient-interaksjon og psykoterapitradisjoner. I møtet mellom ulike kulturelle tradisjoner er det behov for fleksibilitet i behandlerstilen. Etnopsykofarmakologi, etterlevelse, de utfordringene som ligger i ulik sykdomsforståelse og bruk av tradisjonelle preparater behandler de i et eget kapittel.

  I den siste delen tar forfatterne for seg mer spesielle fagfelt innen psykisk helse, som selvmord blant flyktninger, følger av seksuelle overgrep, barn som flyktninger, og flyktningfamiliers spesielle behov. Posttraumatisk stresslidelse omtaler de med henvisning til forskning og klinisk praksis. Nevrobiologisk forskning har bidratt til et nytt perspektiv på behandling av traumatisk stress og lidelser som stresset kan føre til. Dette er illustrert med eksempler fra anbefalte terapeutiske tilnærminger, som blant annet traumefokusert kognitiv terapi (T-CBT) og EMDR (eye movement desensitizing and reprocessing).

  Norge har fått en flerkulturell hverdag som helsepersonell på alle nivåer må forholde seg til, og det er underforbruk av psykiske helsetjenester blant flyktninger og asylsøkere. Forskning også her i landet viser at det er en tett sammenheng mellom migrasjonsutfordringer, sosioøkonomiske forhold og psykisk uhelse i innvandrerbefolkningen. I liten grad har vi tatt de involverte pasientgruppene med på råd eller sett på tradisjonelle mestringsstrategier fra deres opprinnelseskultur.

  Denne boken er et viktig bidrag til et fagfelt som trenger mer oppmerksomhet i Helse-Norge. Det vestlige perspektivet og de terapitradisjonene som er rådende, får her en faglig velfundert utfordring. Boken gir et solid inntrykk og er godt underbygd med oppdatert forskning fra sentrale og relevante kilder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media