Oppdatert og praktisk om diabetes i svangerskapet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  McCance, David R.

  Maresh, Michael

  Sacks, David A.

  A practical manual of diabetes in pregnancy

  280 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 60

  ISBN 978-1-4051-7904-1

  Forekomsten av diabetes i svangerskapet har økt betydelig i løpet av en generasjon. Alle som driver med svangerskapsomsorg, må ha kjennskap til diagnostiske kriterier, klassifikasjon, prosedyrer og oppfølging av denne gruppen gravide. Til tross for intensivert omsorg for gravide med diabetes gjennom mange år har vi ikke nådd målet i St. Vincent-erklæringen fra 1989 om å redusere forekomsten av føtale feilutviklinger til nivået i den generelle befolkningen. Det gjelder også i Norge. Problemet med den økte forekomsten av store barn, selv ved god glykemisk kontroll, er heller ikke løst.

  Det er fem kapitler. I de to første kapitlene gir forfatterne en kort, men dekkende oversikt over epidemiologi og patofysiologi. I kapittel 2 diskuterer de også screening av gravide for glukoseintoleranse og grunnlaget for de ulike diagnostiske kriteriene av svangerskapsdiabetes, dvs. diabetes som har oppstått eller først blitt erkjent i svangerskapet. Disse temaene har vært gjenstand for diskusjon gjennom mer enn én generasjon. Som det fremgår, er den ikke over. Kapittel 3 og 5 er praktisk rettede kapitler om omsorgen for gravide med diabetes før, under og etter svangerskapet. Kapitlet om tiltak og oppfølging før svangerskapet er både viktig og leseverdig. Det dreier seg om kvinner med kjent diabetes og de med risiko for svangerskapsdiabetes. I kapittel 5 diskuterer forfatterne kjente, men vanskelige problemstillinger knyttet til forløsningstidspunkt og forløsningsmåte. I kapittel 4 beskriver de komplikasjoner som forekommer hyppigere hos gravide med diabetes, enn hos friske.

  Bidragsyterne gir en kortfattet, men fyllestgjørende og oppdatert fremstilling av sentrale problemstillinger innen feltet. For eksempel er det en poengtert diskusjon av spørsmålet om nytten av å diagnostisere og behandle «mildere» varianter av svangerskapsdiabetes. Dette kombineres elegant med konkrete forslag til prosedyrer og klinisk tilnærming på bakgrunn av kasuistikker. Hvert kapittel blir fulgt av en liste med sentrale referanser.

  Boken er på 280 sider. Likevel klarer forfatterne på en grundig måte å dekke både grunnleggende problemstillinger og praktiske sider av omsorgen for gravide med diabetes. For alle som ønsker en oppdatering på feltet, er dette en meget god kilde.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media