Psykiatriske akuttavdelinger gjør jobben sin

Nyheter Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Over halvparten av pasientene hadde klinisk signifikant bedring og 98 % noe bedring etter median 13 døgns opphold i psykiatrisk akuttavdeling.

  Akuttavdelinger er en viktig del av det psykiatriske helsevesenet. Likevel har det vært få effektstudier av innleggelser ved slike enheter, som har som oppgave å dempe symptomtrykket så raskt som mulig og å identifisere pasienter med symptomer som skyldes somatisk sykdom. En betydelig andel av innleggelsene skjer med tvang. Liggetiden er blitt stadig kortere.

  I en ny norsk undersøkelse fra to akuttposter ved Psykiatrisk avdeling, Sunnmøre sykehus, var median liggetid 13 døgn (1). 186 pasienter ble undersøkt ved innleggelsen, og 147 av dem også ved utskrivingen, med bruk av den intervjubaserte Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) som primært resultatmål. Klinisk betydningsfull endring, dvs. minst 10 % reduksjon av BPRS-totalskår, ble oppnådd hos 56 % av pasientene (95 % KI 48 % – 64 %), mindre enn 10 % bedring ble observert hos 42 % av pasientene, men hos 2 % var situasjonen uforandret. Tvangsinnleggelse hadde ingen signifikant sammenheng med behandlingsresultatet. Ved innleggelse var 59 % under fast behandling med psykofarmaka, ved utskrivingen gjaldt dette for 89 %.

  I denne pre-post-designen var det ikke mulig å si om bedringen skyldtes behandlingen eller ikke. Remedisinering synes å være et vanlig tiltak ved akuttavdelinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media