Grundig lærebok i helse- og sosialpolitikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Halvorsen, Knut

  Grunnbok i helse- og sosialpolitikk

  4.utg. 299 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-15-01723-5

  Målet med denne utgivelsen er å dekke behovet til helse- og sosialarbeiderutdanningene slik at studentene får en bred innføring i helse- og sosialpolitikk. Videre beskriver man som et mål å kunne gi leseren en solid innføring og basiskunnskap om helse- og sosialpolitikken og velferdsstatens utvikling, slik at yrkesutøveren kan bli en god yrkesutøver i velferdssektoren. Å oppfylle en slik målsetting er en utfordrende oppgave, da feltet er svært omfattende og i stadig endring.

  Boken er inndelt i ti kapitler: Sosialpolitiske idealer – mål og virkemidler, Velferdsstatens fremvekst og rolle, Levekår, helseproblemer og sosiale problemer, Velferdsstatens profesjoner, Folketrygden og andre kontantstøtteordninger, Kommunal sosialpolitikk, Helsepolitikken, Brukere av velferdsstatens tjenester og kontantytelser, Velferdsstatens finansiering, Helse- og sosialpolitiske utfordringer og veivalg. I tillegg er det en omfattende referanseliste på 11 sider.

  I de fleste kapitlene får leseren en bred innføring i den historiske og velferdmessige utviklingen innenfor temaene, med drøfting av ulike problemstillinger. Det er laget kortfattede sammendrag både i og på slutten av de enkelte kapitlene og underkapitlene, hvor det også er gitt noen drøftingsoppgaver til leseren. I kapitlet om konflikter og samarbeid mellom yrkesgrupper i velferdsstaten vil det nok være mange som ikke deler forfatterens synspunkter, selv om omtalen er lik den man ofte hører fra sosiologers ståsted.

  Læreboken er grundig gjennomarbeidet og omfattende. For en student på høyskolenivå, uten yrkeserfaring fra helse- eller sosialarbeid, er nok i alle fall deler av innholdet tungt tilgjengelig. Som man også beskriver i innledningskapitlet, vil nytten avhenge av det pedagogiske miljøet den inngår i.

  I tillegg til den beskrevne målgruppen vil boken være et nyttig og godt oppslagsverk for de som allerede har arbeidet i helse- og sosialtjenesten en tid, både for å repetere historiske fakta, oppdatere seg på forhold man ikke til daglig står oppe i, og for å reflektere over eget arbeid og rolle.

  Selv om det er en omfattende omtale av de fleste forholdene i helse- og sosialtjenesten, savner jeg omtale av enkelte funksjoner. Et eksempel er omtale av hvordan helsepersonell kan innhente kunnskap og kunnskapsoppsummeringer fra institusjoner som Helsebiblioteket og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. I kapitlet om helse- og sosialpolitiske utfordringer savner jeg en drøfting av hvilke utfordringer som kan knyttes til «grenseoverskridende» helsetjenester som nå drøftes i EU/EØS-landene.

  Selv om det er noen forhold jeg gjerne skulle sett omtalt, er disse anmerkningene relativt ubetydelige. Boken som helhet er et svært grundig og viktig kunnskapstilfang for å forstå bakgrunnen og utviklingen av velferdsordningene i vårt komplekse samfunn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media