Pipe- og sigarettrøyking i samme fareklasse

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Piperøyking er like farlig som sigarettrøyking, ifølge en stor norsk undersøkelse.

Illustrasjon Istockphoto

Studien bygger på de store hjerte- og karundersøkelsene som i 1970- og 80-årene ble gjennomført i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland, og omfattet personer i alderen 20 – 49 år. Undersøkelsene ble gjentatt med flere års intervall (1). Fremmøtet var nær 90 %. Dette er den fjerde artikkelen om røyking skrevet av Aage Tverdal og Kjell Bjartveit basert på data fra disse fylkesundersøkelsene (2).

I den nye studien konsentrerte forskerne seg om menn med stødige vaner, dvs. de som var rene pipe- eller sigarettrøykere, eller aldrirøykere, ved begge undersøkelsene. Grupper som kunne påvirke resultatene, ble ekskludert, f.eks. eksrøykere og sigarrøykere, og personer med tidligere hjerte- og karsykdommer og diabetes.

Mellom pipe- og sigarettrøykere med samme daglige forbruk var det ingen signifikant forskjell i dødelighet av alle årsaker, og ingen eller bare mindre forskjell i dødelighet av spesifiserte røykerelaterte sykdommer. Stødige piperøykere med det laveste konsum (< 1 pakke per uke) hadde en relativ dødsrisiko av alle årsaker på 1,79 (95 % KI 1,20 – 2,67) sammenliknet med stødige aldrirøykere. Resultatene ble justert for en serie andre risikofaktorer som ble registrert ved fremmøtet. Det var heller ingen signifikant forskjell mellom pipe- og sigarettrøykere i overlevelse. Rene sigarettrøykere som ved det andre fremmøtet hadde skiftet til ren piperøyking, hadde ikke signifikant lavere dødsrisiko enn menn som fortsatte som rene sigarettrøykere.

Anbefalte artikler