Solid om deltakende observasjon

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Fangen, Katrine

Deltakende observasjon

2. utg. 300 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. Pris NOK 399

ISBN-978-82-450-1001-5

Læreboken Deltakende observasjon foreligger i ny og utvidet utgave. Forfatteren, Katrine Fangen, er sosiolog med bred forskningsbakgrunn. Hun er tilknyttet Universitetet i Oslo og leder et større EU-prosjekt om inkludering og ekskludering av innvandrere i Europa. Målgruppen er studenter, stipendiater og forskere som benytter deltakende observasjon som forskningsmetode. Deltakende observasjon, også kalt etnografi, assosieres gjerne med fag som antropologi og sosiologi, men innen medisin er det en økende interesse for metoden (1). Et overordnet formål med deltakende observasjon er å studere og beskrive hva individer sier og gjør i sammenhenger som ikke er strukturert og styrt av forskeren.

Gjennom de 14 kapitlene introduserer forfatteren metoden og dens historiske utvikling og går gjennom praktiske tips, etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til analyse av observasjonsdata og publisering. Teksten er godt forankret i kilder, noe som gjør at den ikke blir en oppskriftsbok, men en tekst som innbyr til refleksjon. Fangen er teoretisk bredt orientert og gjør det tydelig for leseren at deltakende observasjon er i utvikling og rommer ulike retninger. I tråd med dette er det lagt til omtaler, bl.a. av webetnografi og forskning med basis i ulike lokaliteter. Teksten byr på en rekke illustrerende eksempler fra Fangens egne og andre forskeres studier. Hvis man leser fra perm til perm, blir det en del repetisjon av hva disse eksemplene dreier seg om. Kanskje det hadde vært en idé å presentere kjerneeksemplene i noe mer fylde i innledningen? En ting må rettes opp i senere utgaver: REK betyr ikke «Rådet for medisinsk etikk» (s. 192), men står for «Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk».

Deltakende observasjon er velskrevet og oppdatert. Leseren får en solid innføring i deltakende observasjon som forskningsmetode. Deltakende observasjon er krevende og stiller store krav til forskeren, og Katrine Fangen evner å fremstille metodens muligheter og utfordringer på en god og instruktiv måte. Det er mye å lære om kvalitativ forskning generelt, og jeg anbefaler derfor boken til alle som planlegger eller som gjennomfører kvalitative forskningsprosjekter innen medisin og helsefag.

Anbefalte artikler