Kort og klartenkt om nevrologi

Jan O. Aasly Om forfatteren
Artikkel

Ginsberg, Lionel

Neurology

Lecture notes. 9. utg. 208 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 23

ISBN 978-1-4051-7722-1

Dette er niende utgave av Lionel Ginsbergs «forelesningsnotater» i nevrologi. Boken har kommet ut med jevne mellomrom helt siden 1965 og retter seg både mot studenter og viderekomne innen nevrologi. Den preges ikke av å ha blitt foreldet. Hvert kapittel er gjennomarbeidet og oppdatert. Dette gjelder ikke minst avsnittene hvor man tar for seg utredning og behandling. Man forutsetter naturligvis visse basiskunnskaper fra basalfagene, men i hvert avsnitt omtales de relevante anatomiske strukturene og patofysiologiske mekanismene. Det finnes en rekke skisser og tabeller som gir leseren en økt forståelse av det aktuelle temaet. Forfatteren avslutter hvert hovedavsnitt med nøkkelord som summerer de viktigste fakta, og en kasuistikk som gir en praktisk innføring omkring det relevante emnet. Han gir verdifulle, praktiske råd om hvordan man håndterer vanlige nevrologiske problemstillinger.

I den første tredelen beskriver forfatteren hvordan man systematisk foretar en nevrologisk undersøkelse. Deretter går han inn på de ulike gruppene av nevrologiske sykdommer. Disse blir beskrevet relativt kort, og de vanligste bildediagnostiske og nevrofysiologiske undersøkelsene som benyttes i den kliniske hverdagen, blir tatt opp. I den største delen tar Ginsberg for seg de vanligste nevrologiske tilstandene, og disse finner man i 10 – 12 hovedkapitler. Mot slutten er det en omtale av nevrologisk rehabilitering og en del spørsmål der leseren får testet sin forståelse av faget.

Boken er lett å lese, og avsnittene er delt opp med klare overskrifter. Det gjør at man på en rask måte får god oversikt over fagområdet. Viktige ord og uttrykk er skrevet i fet stil, noe som minsker behovet for å stryke under eller fargelegge viktige deler.

På 33 av sidene forekommer bilder som illustrerer ulike kliniske tilstander. Om jeg skulle kritisere noe, så er det den tekniske kvaliteten på bildematerialet. Riktignok finner man MR- og CT-bilder, men en del av disse synes ikke å være tatt med det mest moderne utstyret. Bildene av pasienter er også i sort-hvitt, og heller ikke disse er alltid av like god kvalitet. Man aner at forfatteren (og forlaget?) på dette feltet henger litt etter utviklingen, muligens for å holde kostnadene nede. Dette er med på å gi boken et mer foreldet preg enn den fortjener. Den hadde stått seg på litt bruk av fargebilder og noe forbedret kvalitet på illustrasjonene, uten at man kan påstå at det som foreligger, på noen måte ikke er bra.

Dette er en bok som finsliper det nevrologiske tenkesettet; en grundig anamnese og en systematisk klinisk undersøkelse som følges av en målrettet utredning. I dag kan man søke og finne alt i elektroniske medier, men det forutsetter at de som skal lære seg faget, må ha en strikt veiledning i hvordan man bør resonnere. Denne boken gir på en kort og utmerket måte en grei innføring i nevrologien.

Anbefalte artikler