Dansens nevrobiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bläsing, Bettina

  Puttke, Martin

  Schack, Thomas

  The neurocognition of dance

  Mind, movement and motor skills. 249 s, tab, ill. Hove: Psychology Press, 2010. Pris GBP 45

  ISBN 978-1-84872-024-4

  Å lage en bok om det hittil ikke eksisterende fagfeltet dansens nevrobiologi ville for noen år siden ha virket som et litt pussig, konstruert prosjekt. Noe av den mest spennende nevrobiologiske forskningen i det siste tiåret har imidlertid dreid seg om forsøkene på å forstå den tette koblingen mellom sansing, emosjon, kognisjon og motorikk. Slagordpreget sagt ser vi en kroppsliggjøring av sinnet og en sinnliggjøring av kroppen. I lys av dette føyer denne boken seg inn i rekken av flere liknende tverrvitenskaplige prosjekter.

  Boken har sitt utspring i en tysk konferanse som i 2007 brakte sammen dansere, koreografer, bevegelsesforskere og nevrobiologer. Dette har resultert i en bok som kan ses på som et forsøk på forståelse av planlegging og kognitiv representasjon av dans, av hvordan vi oppfatter, tolker og lærer bevegelse og av den estetiske nytelsen vi opplever ved å se og utføre dans. De tre redaktørene har sin bakgrunn fra henholdsvis bevegelsesforskning og nevrovitenskap (Bläsing og Schack) og ballett og ballettkoreografi (Puttke). De ulike bidragsyterne spenner også vidt i faglig bakgrunn, fra nevrobiologi og biomekanikk til pedagogikk, psykologi, utøvende dans og koreografi.

  Tematisk er boken inndelt i tre. I en innledende del tar man for seg nevrobiologisk forståelse av kontroll av bevegelser og presenterer ulike perspektiver på hvordan bevegelser planlegges, initieres og lagres i hjernen. I del to presenterer dansere, koreografer og pedagoger sine tilnærminger til, og praktiske erfaringer med, hvordan dans relaterer seg til kognitive og mentale prosesser. Den avsluttende delen er viet til de relativt få nevrobiologiske studiene som finnes av dans og dansere. Så å si alle kapitlene har fyldige referanselister, og registeret er godt. Det er enkelte illustrasjoner i sort-hvitt, men med unntak av omslaget, fremstår layouten som ganske kjedelig.

  Styrken er først og fremst enkeltkapitlene. I kapittel fire gjennomgår man på oversiktlig vis modeller og empiriske studier omkring mentale representasjoner av motorisk kontroll og av hukommelse for motorikk. I den midtre delen er særlig Puttkes bidrag, Learning to dance means learning to think, svært interessant. Koreografen Gregor Zölligs bidrag, Searching for that «other land of dance», er også fascinerende. Zöllig gjennomgår de ulike fasene, ideene og improvisasjonen som utgjør koreograferingens kreative prosess. I det åttende, og etter min mening det beste, kapitlet gjennomgår Beatriz Calvo-Merino den sannsynlige betydningen av hjernens speilnevronsystemer for opplevelsen av dans. Dermed bringer hun også inn en ofte oversett synsvinkel, nemlig tilskuerens. Tittelens antydning om et integrativt perspektiv oppfylles først og fremst i dette kapitlet.

  Selv om man forklarer både undersøkelsesteknikker og fagtermer fortløpende i de «vitenskapelige» kapitlene, vil nok lesere uten biomedisinsk bakgrunn fort falle av lasset her. Den største svakheten er imidlertid at det integrative perspektivet ikke er helt overbevisende. Slik sett bør boken ses som et første arbeidsdokument for en videre utforskning av feltet. For undertegnede, med bakgrunn fra nevrofagene, er flere av enkeltkapitlene likevel fascinerende lesning, og jeg kan anbefale boken til alle kolleger med interesse for dans, og for koblingen mellom sansing, emosjon, kognisjon og motorikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media