Stor oppslutning om nordisk traumeseminar

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Traume var hovedtema under Kirurgisk høstmøte 2010. Traumeseminaret skapte engasjement og var en god anledning til faglig oppdatering for de nordiske miljøene.

  Kunnskap om traumer er viktig for å redde liv, mener fra v. Pål Aksel Næss, Tina Gaarder og C. William Schwab. Foto Ellen…
  Kunnskap om traumer er viktig for å redde liv, mener fra v. Pål Aksel Næss, Tina Gaarder og C. William Schwab. Foto Ellen Juul Andersen

  – Det er viktig for de nordiske miljøene å få inspirasjon og at det skapes entusiasme slik at flere kirurger interesserer seg for og bidrar til bedre traumesystemer i sykehusene, sier Tina Gaarder, leder for avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS), et av Nord-Europas største traumesenter. Sammen med Pål Aksel Næss var hun drivkraften bak traumeseminaret som gikk over to dager med nordiske og internasjonale kapasiteter som forelesere.

  – Det er få aktive traumatologer i de fleste land. Det er derfor viktig å ha et aktivt internasjonalt nettverk slik at vi kan utveksle oppdatert kunnskap, inspirasjon og pågangsmot til å bli bedre på dette viktige feltet for å redde liv, sier Gaarder. – Vi ser at når store internasjonale navn kommer for å forelese, så skaper det stor interesse blant nordiske kolleger, og de møter opp.

  Kan alltid bli bedre

  Kan alltid bli bedre

  – Vi har en god traumebehandling i Norge, men kan alltid bli bedre, sier Gaarder. – Det som er viktig med traumebehandling er hvordan den organiseres. Vi trenger forskning og vi trenger å diskutere behandlingen av vanskelige tilfeller. I tillegg er en godt fungerende prehospital behandling avgjørende for å redde liv. Traumebehandling er teamarbeid, og det er like mange paramedics og sykepleiere som leger på disse seminarene.

  – Vi har gjennom en årrekke opparbeidet et bredt internasjonalt nettverk og samarbeid, forteller hun. – En av våre største inspirasjonskilder professor C. William Schwab fra University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia var med oss på seminaret i år. Han har vært en god rådgiver i arbeidet med å utvikle traumeorganiseringen ved OUS til det den er i dag. Under seminaret holdt han «state of the art»-forelesningen om traumesystemer og traumesentre. Han startet allerede i 1987 med organisering av traumebehandling og leder en stor avdeling som arbeider med dette, slik at dette skaper entusiasme.

  Stor gevinst ved å redde unge liv

  Stor gevinst ved å redde unge liv

  – Den fremste dødsårsak for unge under 44 år i USA er traumer. Den største gevinsten vi kan oppnå innen medisinen, er å redde unge menneskers liv. Det gjøres ved god og riktig traumebehandling. Entusiasmen som jeg ser i disse teamene, skyldes at disse helsearbeiderne har sett hardt skadete ungdommer være tilbake i skolehverdagen tre til fire måneder etterpå. Dette er hva medisinen virkelig dreier seg om – å redde liv, sa professor Schwab. – Det er viktig å ha oppmerksomheten rettet mot traumesystemer og hvordan man setter sammen det beste teamet for å utføre disse oppgavene som krever samarbeid på høyt nivå. Det som teller er evnen til å dra lasset sammen og ha kunnskap om å gjøre de riktige tingene prehospitalt, som rask resuscitering og transport til sykehus, og at de riktige tingene gjøres når pasienten kommer inn i sykehuset, sa han.

  – For å få til gode resultater trengs det trening og økt kunnskap. Et seminar som dette, og daglig trening, er brikker i arbeidet med å gi pasientene best mulig traumebehandling. Det er her vi kan redde mange liv, sa Schwab.

  – Det er viktig å ha for øye at traumer dreper. Vi må hele tiden lære mer og få mer trening i å gjøre de riktige tingene. Dette er en del av en kontinuerlig prosess, understreket Schwab. – Arbeidet med å etablere en god og hensiktsmessig prehospital omsorg startet i 1966 og det arbeides fremdeles med å skape gode og effektive forbindelser inn i sykehusene. Å forstå hvordan man i et sykehussystem tar best mulig vare på pasienter i hele det prehospitale behandlingsløp, er viktig. Jeg kan ikke understreke sterkt nok hvor avgjørende teamarbeid er for god traumebehandling, sa Schwab.

  Årets høstmøte var det 86. i rekken. Foruten flere symposier ble det presentert 247 «abstracts».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media