Diagnostikk og behandling av bekkenleddsplager

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Bekkenleddsplager oppstår oftest i forbindelse med svangerskap. Ca. 25 % av gravide og 5 % etter fødsel har rygg- og bekkenleddsplager i en slik grad at de søker medisinsk hjelp. Denne artikkelen belyser mulige årsaker, diagnostisering og behandling av bekkenleddsplager.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  . Artikkelen er basert på ikke-systematisk litteratursøk i PubMed, Medline, Embase, Cinahl og Cochrane. Det er foretatt et skjønnsmessig utvalg av artikler, men kun randomiserte kontrollerte studier er vurdert for effekt av behandling.

  Resultater.

  Resultater.

  Mulige årsaksfaktorer er hormonelle, biomekaniske, mangelfull motorisk kontroll og stress av ligamentstrukturer. Diagnose stilles på bakgrunn av smertelokalisasjon og flere positive kliniske tester. Problemer med å gå, stå og sitte over tid er karakteristisk. Det er holdepunkter for at det finnes ulike undergrupper av bekkenleddsplager som kan trenge forskjellige behandlingstilnærminger. Det er dokumentert god og vedvarende effekt av individuelt tilpasset fysioterapi med fokus på kroppsbevissthet og spesifikk funksjonell trening. Pasientene kan ha god nytte av betryggende informasjon basert på anamnese og klinisk undersøkelse. Ved behov kan det henvises til individualisert fysioterapi som er målrettet og som evalueres kontinuerlig. Mange har liten nytte av generell trening og stabiliserende øvelser.

  Fortolkning

  Fortolkning

  . Det er mye som tyder på at ulike undergrupper av bekkenleddsplager trenger ulike behandlingstilnærminger.

  Abstract

  Background.

  Pelvic girdle pain (PGP) usually presents during pregnancy. About 25 % of all pregnant women and 5 % of all women suffer from postpartum lumbopelvic pain causing them to seek medical help. This article discusses possible causes, diagnostic aspects and treatment of PGP.

  Material and method.

  The paper is based on literature identified through non-systematic searches in PubMed, Medline, Embase, Cinahl and Cochrane. Only randomized controlled trials were considered for effect of treatment.

  Results.

  Possible underlying mechanisms are hormonal, biomechanical, inadequate motor control and stress of ligament structures. The diagnosis should be based on pain location and several clinical tests. Characteristic signs are problems with walking, standing and sitting. There is evidence for the existence of PGP subgroups that require different treatment. It is well documented that individualized physiotherapy focused on body awareness and specific functional training, has a good and long-lasting effect. Patients with PGP may benefit from reassuring information based on medical history and clinical examination. When needed, patients may be referred to targeted individualized physiotherapy which is continuously evaluated. Few seem to have effect of general or stabilizing exercises.

  Interpretation.

  General or stabilizing exercises seem to have miner effect in a number of women.

  Artikkel

  Bekkenleddsplager oppstår ofte i forbindelse med svangerskap og omtales i den forbindelse som bekkenløsning. Bekkenløsning er en normal fysiologisk prosess under svangerskap som ikke skal gi funksjonshemmende plager. Det oppfattes derimot som en patologisk tilstand når kvinnene opplever det som et smertefullt problem og melder seg som pasient med gangvansker og smerter lokalisert over bekkenleddene (1, 2). I 1990 ble betegnelsen symptomgivende bekkenløsning foreslått for plager i svangerskapet, mens plager etter fødselen ble betegnet som bekkenleddssyndrom (2). Betegnelsen bekkenløsning gir et inntrykk av at noe er løst og kan være et uheldig bilde for pasientene. Begrepet bekkenleddsplager foreslås derfor for plager fra bekkenets muskel- og skjelettsystem som ekskluderer plager av gynekologisk og urologisk karakter. Betegnelsen er i tråd med europeiske retningslinjer og er uavhengig av graviditet og kjønn (3).

  Kvinner med bekkenleddsplager rapporterer å ha problemer med daglige aktiviteter som å gå, løfte, gå trapper, ligge flatt på rygg, snu seg i seng, husarbeid, trening, jobb, fritid og seksualliv (4). Kvinnene rapporterer også vesentlig dårligere helserelatert livskvalitet enn friske kvinner, og problemer med fysisk aktivitet synes i størst grad å affisere livskvalitet (5, 6). Denne artikkelen gir en oversikt over kunnskap på feltet som vil være relevant for leger som undersøker, behandler eller henviser pasienter med bekkenleddsplager til behandling.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Artikkelen er basert på ikke-systematisk litteratursøk i PubMed, Medline, Embase, Cinahl og Cochrane. Det er foretatt et skjønnsmessig utvalg av artikler, men for å se på effekt av behandling er kun randomiserte kontrollerte studier vurdert. Forfatteren har medvirket i utarbeiding av de europeiske retningslinjene for diagnostisering og behandling av bekkenleddsplager (3) og har lang klinisk erfaring med pasienter med bekkenleddsplager.

  Forekomst

  Forekomst

  Svangerskapsrelaterte rygg- og bekkenleddsplager er vanlig, men dårlig beskrevet og forstått. Rygg- og bekkenleddsplager rapporteres fra alle verdensdeler, uavhengig av sosioøkonomisk status (7) og er i Skandinavia den hyppigste årsaken til at kvinner sykmeldes under svangerskapet (8). Forekomsten av selvrapporterte rygg- og bekkenleddsplager angis å være 45 % i svangerskapet og 25 % etter fødsel (9). Man antar at 25 % av de gravide og 5 % etter fødsel har rygg- og bekkenleddsplager i en slik grad at de søker medisinsk hjelp (3, 9). Ifølge europeiske retningslinjer er bekkenleddsplager en spesifikk form for ryggplager som kan oppstå separat eller sammen med ryggplager (3). Mye av litteraturen skiller imidlertid ikke mellom ryggplager og bekkenleddsplager. I en studie av 1 460 gravide som ble klinisk undersøkt ble det funnet en insidens av bekkenleddsplager på 20 % (9, 10). To år etter fødsel hadde 9 % av disse kvinnene daglige bekkensmerter, hvorav 70 % representerte en undergruppe med kvinner som hadde smerter lokalisert til alle tre bekkenleddene under svangerskapet. I en studie der gravide ble fulgt i seks år etter fødsel, rapporterte 20 % rygg- og bekkenleddsplager (11). Vedvarende plager korrelerte med tidligere ryggplager og høy smerteintensitet, men disse korrelasjonene ble ikke funnet hos dem som hadde fått fysioterapi under svangerskapet.

  Etiologi og patogenese

  Etiologi og patogenese

  Kunnskap om årsakene til bekkenleddsplager er mangelfull, men hormonelle og biomekaniske faktorer regnes som mulige årsaksforklaringer. Svangerskapshormonet relaksin synes å være hovedansvarlig for den fysiologiske bløtgjøringen av ligamentene rundt bekkenleddene, men studier har ikke vist noen entydig sammenheng mellom relaksinnivå og plager (12). Klinisk er det kjent at plagene hos noen kan debutere allerede i 4. – 6. svangerskapsuke, før endrede biomekaniske forhold som økt vekt og endret tyngdeplassering inntrer. Ligamentstrukturer rundt iliosakralleddet er en annen mulig kilde til bekkenleddsplager, og området rundt festet til ligamentum sacrospinale er funnet å være en smertegenerator hos kvinner med bekkenleddsplager etter fødsel (13).

  I en nylig publisert systematisk oversikt over mobilitet av bekkenledd konkluderte man med større mobilitet i bekkenleddene under svangerskap og etter fødsel hos pasienter med bekkenleddsplager enn hos friske kontrollpersoner (14). Det presiseres imidlertid at det er stor normal variasjon i mobilitet og at mobilitet kan ikke benyttes som et diagnostisk kriterium hos enkeltindivid. I motsetning til generelt økt mobilitet i bekkenledd er det vist en sammenheng mellom asymmetrisk mobilitet av iliosakralledd og bekkenleddsplager (15). Asymmetrisk eller økt mobilitet i bekkenledd kan tenkes å påvirke motorisk kontroll, noe som hevdes å kunne være en årsak til bekkenleddsplager (16). Motorisk kontroll kan defineres som et samspill mellom individ, oppgave og miljø hvor bevisstgjøring av hensiktsmessig plassering og bevegelse av muskler og ledd inngår (17).

  Det har de senere år vært økende oppmerksomhet på betydningen av muskelaktivering, i tråd med forskning på dyp og overflatisk muskulatur for dynamisk kontroll og stabilitet av rygg og bekken (18). Stabilitet oppnås gjennom iliosakralleddenes ruglete overflate og gjennom komprimerende krefter generert av muskler, fascier og ligamenter (19). Ved stående hoftefleksjon er det i motsetning til hos friske personer funnet anterior rotasjon av ilium på standbeinet hos pasienter med bekkenleddsplager (20). Dette kan være en indikasjon på manglende evne til å stabilisere bekkenet. Det er også vist at muskelaktiveringsmønsteret hos pasienter med bekkenleddsplager avviker fra det som friske har (21) – (23). Bekkenleddsplager har også vært forbundet med økt så vel som utilstrekkelig aktivering av rygg- og bekkenmuskulatur (24). Videre har man i intervensjonsstudier sett at endring i uhensiktsmessig muskelaktivering er assosiert med bedret funksjon og redusert smerte (6, 25). Det er derfor mulig at ugunstig muskelaktivering kan være en sannsynlig mekanisme for vedvarende smerter og funksjonsproblemer hos pasienter med bekkenleddsplager (22).

  Det er også holdepunkter for at bekkenleddsplager kan deles inn i forskjellige undergrupper med ulike bakenforliggende årsaker (10, 25). O’Sullivan & Beales (24) skiller mellom spesifikke og uspesifikke bekkenleddsplager. Den antatt største gruppen utgjøres av uspesifikke bekkenleddsplager, der det skilles mellom plager av inflammatorisk karakter og plager forårsaket av mekaniske faktorer. Plager av inflammatorisk karakter fremstår med konstante og funksjonshemmende smerter lokalisert til iliosakralleddene. Smertene provoseres ved vektbæring, kompresjon av bekkenet (for eksempel ved bruk av bekkenbelte) og smerteprovokasjonstester. Andre synes å ha plager av mekanisk art med intermitterende smerte og definert anatomisk lokalisering. Denne gruppen foreslås delt i to undergrupper der redusert motorisk kontroll dominerer i den ene, mens høy muskulær aktivitet synes å være hovedproblemet i den andre (24).

  Tegn på redusert motorisk kontroll knyttes til gradvis økende symptomer ved gjentatte bevegelser, raske ukontrollerte bevegelser og redusert toleranse for ensidige stillinger over tid. Smerten forverres ved vektbæring og spesielt ved vridninger og bøyninger. Klinisk er det tungt å løfte et strakt bein fra ryggliggende, og pasientene kan ha problemer med å holde rygg og bekken i midtstilling. Redusert motorisk kontroll kan være sekundært til ligamentløshet, og det spekuleres i om det er innvirkning fra hormonelle faktorer. Utilstrekkelig kontraksjon av lokal leddnær muskulatur mistenkes også å føre til økt stress på smertesensitive bekkenstrukturer som iliosakralledd, myofascielle strukturer og omkringliggende bindevev.

  I den andre gruppen er det pasienter som ser ut til å ha uhensiktsmessig høy muskulær aktivitet, noe som også kan tenkes å føre til økt stress på smertesensitive bekkenstrukturer (24). Disse pasientene kan ha en vaneholdning med rett rygg (økt lordose) og med høy grad av statisk kontraksjon av muskulatur. Dette kan være en beskyttelsesmekanisme for pasienter som tror at bekkenet er «ustabilt» eller i «feil stilling». Klinisk har de ikke problemer med strakt beinløft, men kompresjon av bekkenet kan provosere plagene. Disse pasientene er ofte veldig aktive, med et høyt stressnivå og lite hvile. Studier har videre vist at det å ha smerter lokalisert til både korsrygg og bekken tidlig i svangerskapet kan være predikator for langvarige plager etter fødsel (26), og smerter lokalisert til alle tre bekkenledd gir dårligere prognose enn bare å ha smerter i symfysen (10).

  Diagnostisering

  Diagnostisering

  Målene med en god klinisk undersøkelse er å differensiere mellom ryggplager og bekkenleddsplager samt å kartlegge underliggende mekanismer hos den enkelte for å kunne utarbeide en individualisert behandlingsplan. Nyttige metoder for differensiering er å kartlegge smertens lokalisering, alvorlighet og karakter, provoserende faktorer, funksjonsproblemer og å gjøre kliniske tester (27).

  Smertetegninger kan være nyttige for å skille mellom ryggplager og bekkenleddsplager. Ryggplager er hovedsakelig konsentrert i lumbalregionen over sacrum eller defineres som smerter mellom 12. ribbbein og glutealfolden (3). Karakteristisk for bekkenleddsplager er smerter lokalisert til sacrum, under spina iliaca posterior superior, i glutealregionen, dorsalside av lår og/eller ved symfysen. Øvrige regioner som hyppig er affisert, er lysken og halebein. Plagene provoseres av å stå, gå og sitte over tid (3). Et karakteristisk symptom beskrevet av Cederschjöld allerede i 1839 var problemer med å flytte det ene beinet (28). Vanskeligheter med å gå og følelsen av at det ene beinet vil svikte er blitt bekreftet i andre studier som et diagnostisk tegn for bekkenleddsplager (29).

  Det finnes ingen gullstandard for diagnostisering av bekkenleddsplager. En grundig sykehistorie og undersøkelse med bruk av kliniske tester er nødvendig. Mange av testene har lav reliabilitet og validitet. Diagnostisering bør derfor ikke basere seg på én test alene, men på flere positive tester. Testene som anbefales for diagnostisering av iliosakralleddsplager er: Smerteprovokasjon av bakre bekken (posterior pelvic pain provocation test, P4-test), test av de lange dorsale ileosakralligamentene (long dorsal sacroiliac ligament test), Patrick-Fabers test og distraksjonstest (distraction test) (ramme 1) (3, 30). For symfyseplager anbefales direkte palpasjon av symfysen og modifisert Trendelenburgs test. For å vurdere evnen til å overføre krefter fra overkroppen til beina anbefales å teste aktivt strakt beinløft (active straight leg raise test, ASLR-test) (ramme 1). De beste testene for å identifisere bekkenleddsplager er P4-test og ASLR-test som har vist en sensitivitet og spesifisitet på over 80 % (fig 1, fig 2) (3). Foruten å skille mellom de med og uten plager, er P4-test funnet å skille mellom ryggplager og bekkenleddsplager, da testen er negativ hos pasienter med definert lumbal diagnose (27).

  Ramme 1

  Kliniske tester for bekkenleddsplager

  Iliosakralleddet

  • Smerteprovokasjon av bakre bekken (P4-test)

   Pasienten ligger på ryggen med det ene beinet strakt og det andre flektert 90° i hoften og maksimalt i kneet på den siden som undersøkes. Undersøker gir et lett trykk i femurs lengderetning, mens spina iliaca anterior superior på motsatt side stabiliseres forsiktig med undersøkers andre hånd. Testen er positiv hvis man har provosert frem en velkjent smerte lokalisert over iliosakralleddsområdet

  • Distraksjonstest

   Undersøker plasserer hendene med et kryssgrep på medialsiden av spina iliaca anterior superior og gir et skyv i posterolateral retning for angivelig å gi strekk av de fremre iliosakrale ligamenter og kompresjon dorsalt i leddet. Testen er positiv hvis man provoserer en smerte lokalisert til iliosakralleddene

  • Patrick-Fabers test

   Pasienten ligger på ryggen med testbeinet flektert, abdusert og utadrotert, slik at hælen er plassert på motsatt kne. Undersøker presser lett kneet mot benken og registrerer bevegelsesutslag og smerte. Testen er positiv hvis man provoserer en smerte lokalisert til iliosakralleddene

  • Test av de lange dorsale ileosakralligamentene

   Pasienten ligger på magen. Undersøker palperer bilateralt de lange dorsale ileosakralligamentene direkte under kaudale del av spina iliaca posterior superior. Testen er positiv hvis smerte provoseres

  Symfysen

  • Smerteprovokasjon ved symfysepalpasjon

   Pasienten ligger på ryggen. Undersøker trykker lett over symfysen med tommelen. Testen er positiv hvis trykket provoserer vedvarende smerte i 5 sekunder etter at undersøker har fjernet trykket. Hvis smerten forsvinner innen 5 sekunder, registreres det kun som ømhet

  • Modifisert Trendelenburgs test

   Pasienten står på ett bein og bøyer det andre beinet til 90° i hofte og kne. Testen er positiv hvis smerte provoseres i symfysen

  Motorisk kontroll

  • Aktivt strakt beinløft (ASLR-test)

   Pasienten ligger på ryggen med strake bein ca. 20 cm fra hverandre. Pasienten løfter strakt bein ca. 20 cm opp fra underlaget uten å bøye kneet. Testen gjentas med det andre beinet. Pasienten skårer hvor tungt eller vanskelig det oppleves å løfte beinet (på ett og ett bein) på en skala fra 0 – 5 (ikke vanskelig i det hele tatt = 0; litt vanskelig = 1; moderat vanskelig = 2; svært vanskelig = 3; nesten umulig å løfte = 4; umulig å løfte = 5). Skårene på begge bein summeres slik at en skår 0 – 10 kan oppnås

  Behandling

  Behandling

  Det finnes et stort tilbud av behandlingsformer for bekkenleddsplager, men de fleste er uten dokumentert effekt.

  Under svangerskap

  Under svangerskap

  En systematisk oversikt over intervensjoner under svangerskap inkluderte åtte randomiserte kontrollerte studier der man undersøkte effekten av ulike øvelser, fysioterapi, akupunktur og bruk av en spesiell pute (31). De som deltok i et øvelsesprogram i tillegg til vanlig svangerskapsomsorg, uavhengig av type øvelser, rapporterte lavere smerteintensitet enn dem som bare fikk vanlig svangerskapsomsorg. Effektstørrelsen var imidlertid liten, og man kan ikke se bort fra mulig placeboeffekt. I et nylig oppdatert litteratursøk i relevante databaser for behandling av gravide ble ytterligere tre randomiserte kontrollerte studier identifisert (32) – (34). Det ble heller ikke i disse studiene funnet noen signifikant positiv effekt av behandling.

  I en norsk studie har man undersøkt om deltakelse i gruppetrening under svangerskapet kan forebygge rygg- og bekkenleddsplager (35). Studien viste statistisk signifikant, men liten klinisk signifikant effekt på smerter og funksjon av gruppetrening. Bruk av akupunktur for rygg- og bekkenleddsplager i svangerskapet synes å være tiltakende populært, selv om dokumentasjon for effekt er mangelfull. En nylig studie av høy metodisk kvalitet viste at akupunktur ikke hadde signifikant effekt på smerte eller på grad av sykmelding sammenliknet med falsk akupunktur (36). Det er også utilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å konkludere med at bruk av bekkenbelte reduserer graviditetsrelaterte rygg- og bekkenleddsplager (37). De europeiske retningslinjene for bekkenleddsplager anbefaler individualiserte øvelser for gravide (3).

  Etter fødsel

  Etter fødsel

  Gjennom litteratursøkene ble det funnet fire randomiserte kontrollerte studier der effekten av tiltak for rygg- og bekkenleddsplager etter fødsel var undersøkt (6, 13, 38, 39). Alle disse studiene var av høy metodisk kvalitet. Imidlertid viste bare studien til Stuge og medarbeidere statistisk og klinisk signifikant positiv og vedvarende effekt (6, 40). Etter en behandlingsperiode på 20 uker i de første månedene etter fødsel var det i gruppen som fokuserte på kroppsbevissthet og spesifikk funksjonell trening signifikant bedring både av funksjon, smerte og helserelatert livskvalitet. Effekten vedvarte både ett og to år etter fødsel. To år etter fødsel rapporterte 85 % i treningsgruppen minimale eller ingen problemer med å fungere i hverdagen, sammenliknet med 47 % i kontrollgruppen (målt med Oswestry Disability Index). Ingen eller minimale smerter ble rapportert hos 68 % i treningsgruppen, mot 23 % i kontrollgruppen som fikk fysioterapi uten et systematisk treningsopplegg. Til sammenlikning ble det i studien til Mens og medarbeidere ikke funnet noen signifikant effekt av øvelser for kvinner med bekkenleddsplager etter fødsel (38). Bastiaenen og medarbeidere fant i sin randomiserte kontrollerte studie ingen klinisk signifikant effekt av en biopsykososial tilnærming ved bekkenleddsplager etter fødsel (39). Imidlertid syntes kvinnene som hadde betydelige funksjonsbegrensninger å ha bedre nytte av intervensjonen med spesifikk biopsykososial tilnærming enn av ingen behandling eller fysioterapi uten dette fokuset.

  De europeiske retningslinjene for bekkenleddsplager anbefaler at det gis kunnskapsbasert informasjon og trygging av pasientene som del av et multifaktorielt behandlingsopplegg med vekt på spesifikke øvelser for dynamisk kontroll av bekkenet (3). I den nylig publiserte studien til Torstensson og medarbeidere fant man at kvinnene som fikk injeksjon med triamcinolon og lidokain fire uker senere opplevde redusert smerte sammenliknet med kontrollgruppen som fikk saltvann og lidokain (13).

  Hvilken behandling for hvem?

  Hvilken behandling for hvem?

  I kliniske studier av effekt av behandling er det ikke klassifisert bekkenleddsplager i undergrupper selv om ulike bekkenleddsplager kan fordre forskjellige behandlingstiltak (24). Aktuell behandling for plager av inflammatorisk karakter vil kunne være avlastning, antiinflammatoriske legemidler (NSAID-midler) og steroidinjeksjon i iliosakralleddene (13). Hos pasienter der man mistenker plager av mekanisk karakter med uhensiktsmessig motorisk kontroll, bør behandlingen tilstrebe å bedre denne kontrollen. Målet er å redusere smerte og bedre funksjon gjennom kroppsbevissthet og spesifikk funksjonell trening. Hvis pasienten fremprovoserer sine plager ved lett aktivitet som å sitte eller stå over tid og ikke klarer å holde rygg og bekken i midtstilling, må dette trenes spesifikt. Generell trening er antakelig ikke tilstrekkelig. Det finnes dokumentasjon for god effekt av behandling for denne pasientgruppen (6, 25, 40). Ut fra kliniske erfaringer kan disse pasientene også ha nytte av spesifikk mobilisering av iliosakralleddene, men dette alene synes ikke å gi vedvarende effekt (24).

  Bekkenbelte kan også prøves. Pasienter med høy muskulær aktivitet synes derimot ikke å ha nytte av bekkenbelte. Behandlingen for denne pasientgruppen bør søke å redusere muskelaktivering gjennom en avspent holdning, pust, mobiliserende øvelser, generell fysisk aktivitet og ved seponering av stabiliserende øvelser. Det kan være galt å trene styrke hvis økt muskelaktivering er problemet. Ved å korrigere en feilaktig tro på at plagene skyldes et «ustabilt» bekken kan pasienten også unngå beskyttende og statisk muskelaktivitet. Klinisk erfaring tilsier at denne behandlingstilnærmingen er effektiv, men det er ikke dokumentert gjennom noen effektstudie (24). Kirurgi med avstivning av bekkenledd kan i enkelte tilfeller vurderes, men da kun av spesialister på bekkenkirurgi – fortrinnsvis innenfor en forskningsprotokoll (3).

  Det finnes ikke kunnskapsbasert viten om hvilke pasienter som trenger behandling, men ved funksjonshemmende plager som varer over uker kan individualisert og kortvarig behandling være nyttig. Ut fra min erfaring vil mange ha god nytte av betryggende informasjon, veiledning i hensiktsmessig kroppsbruk og gode hvilestillinger. Utover dette er det ofte ikke behov for ytterligere behandling. Andre kan for eksempel ha behov for et bekkenbelte, krykker eller mobilisering av iliosakralledd. Behandlingen bør imidlertid være individualisert, målrettet og bør evalueres kontinuerlig. Treningsprogram bør ha vekt på spesifikke øvelser for bevisstgjøring og kontroll av bekkenet, før øvelser for styrke og utholdenhet. Jevnlig oppfølging synes viktig for optimal progresjon, og pasienten vil ha nytte av å forstå hensikten med øvelsene, ikke bare hvilke øvelser som skal gjøres. Positive erfaringer oppnådd under trening kan bidra til vedvarende endringer og redusert frykt for smerte og fysisk aktivitet.

  Det finnes ikke ett, men flere, behandlingsopplegg for bekkenleddsplager. Ingen behandling kan være bedre enn dårlig behandling. Det er behov for mer klinisk forskning for å forstå underliggende faktorer for ulike bekkenleddsplager og effekt av forskjellige tiltak.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media